facebook
Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej (cz. 3. - Nazewnictwo i typologia abiotyczna Ścieklca)

    Dzisiaj jest czwartek, 16 lipca 2020 r.   (198 dzień roku) ; imieniny: Eustachego, Mariki, Mirelli +Matki Bożej Szkaplerznej    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   struktura powiatu   |   nasze parafie   |   konkursy   |   prossoviana   |   zaduszki ZP   |   poszukujemy   |   okaż serce INNYM   |   porady, informacje...   |   różne RAS   |   RAS-2   | 
 |   zapraszamy   | 
 on-line 
 |   monografie...   |   biografie...   |   albumy...   |   okazjonalne...   |   beletrystyka...   |   nasi twórcy   |   inne...   |   filmoteka   | 

serwis IKP / informacje / prossoviana / on-line / Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej / Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej (cz. 3. - Nazewnictwo i typologia abiotyczna Ścieklca)
O G Ł O S Z E N I A


Ścieklec - rzeka Ziemi Proszowskiej (cz. 3. - Nazewnictwo i typologia abiotyczna Ścieklca)

(fot. zbiory autora)
Radziemice, 5-07-2016

Europejski kod Jednostki Części Wód Powierzchniowych (JCWP) rzeki Ścieklec: PLRW200062139289. Typ JCWP: Mała rzeka, wyżynna, węglanowa z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych.
 1. Nazewnictwo i dane ogólne rzeki Ścieklec opracowano na podstawie materiałów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

  Nazwa obiektu wodnego: Ścieklec
  Końcówka nazwy w dopełniaczu: Ścieklca
  Rodzaj obiektu wodnego: Rzeka
  Recypient: Szreniawa
  Współrzędne geograficzne: szerokość: 50°11'55"; długość: 20°18'27".

  Źródło: Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2006r. Opracowane przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w zakresie standaryzacji nazw wodnych cieków, jak i wód stojących.

 2. Nazewnictwo i dane ogólne rzeki Ścieklec opracowane na podstawie Typologii abiotyczna rzek i jezior polskich.

  Jednostka Części Wód Powierzchniowych (JCWP), Europejski kod JWCP: PLRW200062139289.

  Nazwa Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JWCP): Ścieklec
  Lokalizacja: scalona część wód: GWO0215
  Region wodny: Górna Wisła
  Obszar dorzecza, Kod: 2000
  Nazwa dorzecza: Obszar dorzecza Wisły
  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej: RZGW w Krakowie
  Ekoregion wg. Kondrackiego: Równiny Centralne (14)
  Ekoregion wg. Illesa: Równiny Centralne (14)
  Typ JCWP: Mała rzeka wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (6)
  Status: Silne zmieniona część wód
  Ocena stanu: Zły
  Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: Zagrożona
  Derogacje: 4(4) - 1 (derogacje czasowe - brak możliwości technicznych)
  Uzasadnienie derogacji: Sposób użytkowania zasobów wód oraz konieczność zapewnienia ochrony przed powodzią uniemożliwia likwidację zabudowy cieków i ich udrożnienie przed 2012 r.

  Źródło: Typologia abiotyczna rzek i jezior polskich, [w] Projekt wytycznych dotyczących typologii wód powierzchniowych dla zlewni rzeki Bug, praca zbiorowa, Listopad 2007., s.12 i 13.

 3. Ocena wód rzeki Ścieklec pod względem wykorzystywani do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, opracowane na podstawie wytycznych dla województwa małopolskiego w 2012 roku.

  Nazwa JCWP: Ścieklec
  Kod JCWP: PLRW200062139289
  Rzeka: Ścieklec
  Punkt pomiarowo-kontrolny (p.p.k.): Makocice, km 3,7
  Kategoria jakości wód: A3
  Kategoria wód wg wskaźników Fizyko-chemicznych: A2-OWO, żelazo, mangan
  Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych (do poboru w wodę do spożycia) - T.
  Litera T - Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych przeznaczonych do poboru na zaopatrzenie w wodę do spożycia.

 4. Weryfikacja typu wód według Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na podstawie: Aktualizacja wykazu jcwp i scwp dla potrzeb kolejnej aktualizacji planów w latach 2015-2021 wraz z weryfikacją typów wód części wód., [w] Weryfikacja typologii wód oraz granic jednolitych części wód powierzchniowych. KZGW - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Gliwice, Warszawa, październik 2014r.

  JCWP rzeczne przed weryfikacją, Nazwa - Ścieklec. Typ - 6
  JCWP rzeczne zweryfikowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej - Kraków. Typ - RW.
  Kod JCWP - 200062139289.
     Powyższa weryfikacja dotyczy określania typów jednolitych części wód powierzchniowych: rzecznych, jeziornych, przejściowych i przybrzeżnych. Wyznaczono typy rzek według czterech kryteriów: 1. przynależności do ekoregionów przedstawionych na mapie A w Załączniku XI RDW, 2. wysokościowych (m n.p.m.): cieki górskie (>800 m), cieki wyżynne (200 - 800 m), cieki nizinne (10000 km2), 4. budowy geologicznej zlewni: wapienny, krzemianowy i ograniczy.      Wyodrębniono cztery kategorie w zależności od powierzchni zlewni: małe cieki (10-100 km2), małe rzeki (100-1000 km2), średnie rzeki (1000-10 000 km2) i wielkie rzeki (>10 000 km2). Powierzchnia zlewni Ścieklca mieści się w kategorii małe rzeki - wynosi 152,3 km2.

     Pod względem parametrów typologicznych, uwzględniając następujące czynniki: średni spadek koryta, forma i kształt koryta głównego rzeki, kształt doliny i średni skład podłoża Ścieklec zaliczony jest do rzek wyżynnych jako mała rzeka węglanowa.

cdn.

Zbigniew Pałetko   idź do góry powrót


 POMOC! - GiM Proszowice  
pomoc w zakupach
OSP p. Wojciech Dzikowski
tel. 515 423 607

drobna pomoc finansowa
GOPS Proszowice
tel. 537-507-659

koordynacja, informacja
UGiM Proszowice
tel. 12 386 41 30 do 13.00

posiłki z dowozem
kliknij TUTAJ
 warto pomyśleć?  
Od każdego z nas zależy, czy uczyni z siebie dar dla pokoju.
(R. Baden-Powell)
lipiec  16  czwartek
lipiec  17  piątek
lipiec  18  sobota
lipiec  19  niedziela
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ