Pamięć o osobach walczących o niepodległość

(fot. LOK Nowe Brzesko)
(fot. ikp)
(fot. LOK Nowe Brzesko)

Nowe Brzesko, 26-07-2014

     24 lipca br. Zarządu Koła Miejsko-Gminnego LOK Nowe Brzesko podjął istotną dla propagowania historii gminy uchwałę. Poniżej zamieszczamy jej treść:

red.   

Źródło: LOK Nowe Brzesko

Uchwała Nr 1/2014
Zarządu Koła Miejsko-Gminnego LOK Nowe Brzesko
z dnia 24 lipca 2014 roku

w sprawie: opracowania listy osób z Gminy i Miasta Nowe Brzesko walczących w latach 1863-1945 o niepodległość Polski.

Na podstawie § 63 Statutu LOK, Zarząd Koła Miejsko-Gminnego LOK Nowe Brzesko postanawia, co następuje:

§ 1
Zarząd Koła Miejsko-Gminnego LOK Nowe Brzesko opracuje listę osób z Gminy i Miasta Nowe Brzesko, które w latach 1863-1945 walczyły o niepodległość Polski, zarówno w kraju, jak i za granicą.

§ 2
Prace nad opracowaniem listy rozpoczną się 1 września 2014 roku, a zakończą 8 maja 2015 roku w 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej wydaniem publikacji (w tym w Internecie)oraz wykonaniem tablicy pamiątkowej.

§ 3
Zarząd zwróci się pisemnie (w tym w Internecie) do mieszkańców Gminy i Miasta Nowe Brzesko i ich rodzin mieszkających poza Gminą oraz do szkół, instytucji, organizacji i stowarzyszeń działających w Gminie i Mieście Nowe Brzesko celem nawiązania współpracy przy tworzeniu ww. listy.

§ 4
Zgłoszenia osób przyjmowane będą pisemnie (również internetowo) na druku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Lista osób, które zostaną zgłoszone będzie systematycznie aktualizowana na stronie internetowej LOK Nowe Brzesko.

§ 5
Upoważnia się prezesa Zarządu Koła M-G LOK Nowe Brzesko do zwoływania comiesięcznych zebrań, na które będą zapraszane osoby zainteresowane wspólną pracą nad ww. listą.

§ 6
Po ustaleniu listy osób Zarząd LOK wspólnie z innymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami oraz zainteresowanymi osobami doprowadzi w porozumieniu z ZK RP i BWP oraz władzami samorządowymi Gminy i Miasta Nowe Brzesko do uroczystego odsłonięcia tablicy w 2015 roku.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się prezesowi Zarządu Koła Miejsko-Gminnego LOK Nowe Brzesko.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20140726nb_uchwala/art.php