Nowe Brzesko rozpoczyna przygotowania do Rocznicy

(fot. IKP)
(fot. Anna Maj-Skowrońska)

Nowe Brzesko, 20-09-2013

     Na wniosek radnych miejskich z Gminy Nowe Brzesko: pana Józefa Krosty i pana Waldemara Wojtusika, w M-GCKiP odbyło się spotkanie, którego celem było zawiązanie się Komitetu Organizacyjnego ds. Obchodów 70-tej Rocznicy Powstania Lipcowego w Nowym Brzesku.

     Spotkanie odbyło się 16 września. Wzięli w nim udział: radny powiatowy Arkadiusz Fularski, radni z Gminy Nowe Brzesko: Kinga Zathey-Stąpor, Józef Krosta, Waldemar Wojtusik oraz Dominika Resil-Molo wiceprezes LOK, Renata Wesołowska dyrektor Biblioteki, Anna Maj-Skowrońska dyrektor MGCKiP, adiunkt Alfred Bednarski, dr Włodzimierz Chorązki, Jacek Zawartka prezes SPZN.

     Celem spotkania było zajęcie stanowiska wobec pisma Zarządu LOK Nowe Brzesko o powołaniu do działania Komitetu Organizacyjnego, którego celem byłaby koordynacja uroczystych obchodów 70-tej rocznicy Akcji "Burza", utworzenia Rzeczpospolitej Partyzanckiej i Powstania Lipcowego w Nowym Brzesku w 1944.

     Na początku zebrani przegłosowali proponowany program spotkania, został on przyjęty jednogłośnie. Następnie wybrano przewodniczącego zebrania i sekretarza, na przewodniczącego spotkania wybrano Arkadiusza Fularskiego, a na sekretarza Annę Maj-Skowrońską.

     Przewodniczący przedstawił zebranym cel spotkania i wstępny projekt obchodów 70-tej rocznicy Powstania przygotowany przez LOK, nad który obecni rozpoczęli dyskusję.

     Wszyscy uczestnicy spotkania potwierdzili zasadność obchodów i przygotowania uroczystości upamiętniających rocznice Powstania Lipcowego. Każdy z obecnych mówił jak ważne jest to dla naszej społeczności, aby nie zapominać o ważnych datach z historii naszej Gminy.

(fot. Anna Maj-Skowrońska)
     Podkreślano w swoich wystąpieniach, aby w obchodach uczestniczyli żyjący jeszcze kombatanci oraz osoby pamiętające tamte chwile, zaktualizować należy listę kombatantów, równie ważne jest zaangażowanie w przygotowanie i udział w uroczystościach ludzi młodych, czyli szkoły z terenu Gminy Nowe Brzesko - podkreślała Dominka Resil-Molo. Pani radna Kinga Zathey-Stąpor zaproponowała, aby informacje o uroczystościach rozpropagować w mediach, a w tym: telewizja regionalna, radio. Radna zwracała uwagę na potrzebę włączenia młodzieży do projektu.

- W tym projekcie bardzo ważną rolę mają do odegrania szkoły, które mam nadzieję przeprowadzą stosowne konkursy. Ważni są kombatanci, ale trzeba pomyśleć o reportażach radiowych, telewizyjnych również - mówiła radna Stąpor.

     Pan radny Waldemar Wojtusik zwrócił uwagę na sprawy finansowe i zabezpieczenie środków finansowych umożliwiających przeprowadzenie zaplanowanych przedsięwzięć związanych z obchodami rocznicy Powstania.

- Bardzo ważna jest akceptacja pana burmistrza i Rady Miejskiej ww. uroczystości, a co za tym idzie zabezpieczenie środków finansowych z budżetu Gminy Nowe Brzesko na rok 2014 - mówił radny Wojtusik.

     Obecny na spotkaniu pan dr Włodzimierz Chorązki przedstawił sprawy dotyczące zgromadzenia materiałów historycznych przedstawiających przebieg Powstania Lipcowego w Nowym Brzesku niezbędnych do przygotowania materiału do wydania opracowania Pt. "Powstanie Lipcowe 1944 r. w Nowym Brzesku" (wydawnictwa) i jego wydruku. Koncepcję to poparli wszyscy zebrani. Wydanie publikacji uzależnione będzie jednak od przyznanych na to funduszy przez radnych.

     Rady Józef Krosta podkreślał, że ważną rolę muszą w uroczystościach odgrywać kombatanci. Akcentował też zorganizowanie widowiska plenerowego przypominającego walki z 1944r. Wnioski te poparł radny Waldemar Wojtusik, mówiąc że te działania mają - szczytny cel. Dominika Resil-Molo podkreślała potrzebę szerokiego dotarcia do młodzieży, wyraziła wolę pracy w komórce oświatowej Komitetu.

(fot. Anna Maj-Skowrońska)
     Dyrektor Anna Skowrońska uznała za konieczne powołanie Komitetu, który będzie wspierał działania instytucji samorządowych, stowarzyszeń i organizacji.

     Dyrektor Renata Wesołowska mówiła, że potrzebne jest zorganizowanie czegoś na wzór "Sztefety pokoleń", aby młodzież mogła od starszych czerpać wzorce patriotyzmu. Głosy te wsparli Alfred Bednarski i Jacek Zawartka.

     Następnym punktem nad którym zebrani rozpoczęli dyskusję była celowość powołania Komitetu Organizacyjnego ds. Obchodów Jubileuszu, wszyscy zebrani na spotkaniu jednogłośnie potwierdzili zasadność powołania takiego komitetu, którego celem byłaby, comiesięczna koordynacja, bieżący monitoring działań oraz organizacja i praca nad przygotowaniem uroczystości wg. zaplanowanego harmonogramu. Jednogłośnie powołano Komitet Organizacyjny ds. Uroczystości Obchodów Jubileuszu 70-tej rocznicy Powstania Lipcowego 1944r. Na koordynatora wybrano prezesa Zarządu LOK, pana Arkadiusz Fularskiego.

     Jednocześnie ustalono, że członkiem ww. Komitetu może w każdej chwili zostać każdy, kto tylko wyrazi chęć współpracy. Działalność komitetu ma charakter apolityczny.

     Głosowano również za przyjęciem projektu harmonogramu obchodów rocznicy, dodano do harmonogramu dodano przygotowanie rekonstrukcji plenerowej - przebieg powstania w Nowym Brzesku widowisko plenerowe, wykreślono natomiast wydanie śpiewnika. Poprawiony harmonogram został przez zebranych przyjęty jednogłośnie. Na redaktora odpowiedzialnego za przygotowanie wydawnictwa jubileuszowego został wybrany pan dr Włodzimierz Chorązki, po zleceniu prac przez pana burmistrza i Radę Miejską.

     Na wniosek LOK Nowe Brzesko, zebrani przyjęli wstępny harmonogram działań, który zamieszczamy poniżej.Zarówno burmistrz Grzegocz Czajka, jak i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Sroga, wyrazili wolę wsparcia projektu, zaznaczając że kluczowym będzie jednak zajęcie stanowiska przez Państwa Radnych na posiedzeniach komisji i sesji Rady Miejskiej.

Kolejne spotkanie zaplanowano na październik.

P R O J E K T OBCHODÓW
70 - tej ROCZNICY POWSTANIA LIPCOWEGO 1944r.
w Gminie Nowe Brzesko w 2014r.

 1. Wykład prof. Witolda Cęckiewicza na Dniach Nowego Brzeska w 2014, o Powstaniu Lipcowym i Rzeczpospolitej Partyzanckiej (M-GCKiP).
 2. Wydanie opracowania pt. "Powstanie Lipcowe 1944r. w Nowym Brzesku (wydawnictwo wydana przez Gminę Nowe Brzesko, pod redakcją pana red. Włodzimierza Chorązkiego). (M-GCKiP).
 3. Wkładka do Gazety Nowobrzeskiej lub własna gazetka okolicznościowa "Powstanie Lipcowe 1944r. w Nowym Brzesku", (M-GCKiP).
 4. Wydanie przez LOK kartki okolicznościowej "70-ta rocznica Powstania Lipcowego 1944". Format A-5, (LOK),
 5. Wystawa fotograficzna "Rzeczpospolita Partyzancka 1944r. eksponowana na: strzelnicy LOK, M-GCKiP, Bibliotece, dworcu.
 6. Zbudowanie zakładki "Powstanie Lipcowe 1944r. w Nowym Brzesku" na stronie internetowej LOK Nowe Brzesko. (LOK).
 7. Zawody strzeleckie na strzelnicy LOK o puchar "Pamięci Bohaterów Powstania Lipcowego w dniu 27 lipca 2014r". (LOK).
 8. Wydanie płyty CD z tekstami i zdjęciami o Powstaniu Lipcowym 1944r., w okładce kolorowej plastykowej. (Biblioteka),
 9. Okolicznościowe spotkania z Bohaterami Powstania Lipcowego 1944r.
 10. Koncert Orkiestry Dętej "Suchcice i okolice" z Gminy Drużbice, podczas Dni Nowego Brzeska, 27 lipca 2014r. (LOK, M-GCKiP).
 11. Zorganizowanie w lipcu 2014 Festiwalu Piosenki Partyzanckiej w Nowym Brzesku, dla wszystkich organizujących w Regionie uroczystości 70-tej rocznicy. (M-GCKiP).
 12. Spotkanie okolicznościowe 27 lipca 2014r. (M-GCKiP).
 13. Rozpropagowanie uroczystości również za pomocą plakatów, na terenie miasta i gminy Nowe Brzesko. (M-GCKiP).
 14. Imprezy okolicznościowe w szkołach.
 15. Pokaz grupy rekonstrukcyjnej, widowisko plenerowe.

  Dominika Resil-Molo   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: https://www.24ikp.pl/skarby/rp44/news/20130920nb_komitet/art.php