facebook
VI Sesja Rady Miejskiej w Proszowicach

    Dzisiaj jest sobota, 21 września 2019 r.   (264 dzień roku) ; imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca MD Pokoju,Ś. Dzień Osób z Chorobą Alzheimera    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   wydarzenia terminarz   |   zapowiedzi   | 

serwis IKP / wydarzenia / zapowiedzi / VI Sesja Rady Miejskiej w Proszowicach
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


VI Sesja Rady Miejskiej w Proszowicach

(fot. zbiory IKP)

Proszowice, 24-04-2019

     Jutro, 25 kwietnia (czwartek) o godzinie 9.00 w budynku UGiM Proszowice sala nr 8, odbędzie się VI Sesja Rady Miejskiej. ZAPRASZAMY!

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
 2. Przyjęcie porządku obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
 3. Informacja nt. ustawy o ochronie zwierząt. Obowiązki właścicieli i zadania gminy. Działalność fundacji, których statutowym zadaniem jest ochrona zwierząt.
 4. Sprawozdanie Burmistrza za okres międzysesyjny.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Proszowicach";
  2. emisji obligacji;
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Proszowice na lata 2019-2027;
  4. zmiany budżetu Gminy i Miasta Proszowice na rok 2019;
  5. przyznania środków finansowych Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach na współfinansowanie zakupu inwestycyjnego przemysłowej pralnico-suszarki;
  6. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
  7. zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  8. górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
  9. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.;
  10. planu i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie się nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Proszowice;
  11. udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i vice-dyrektorów, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Proszowice;
  12. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości składającej się z działki nr ew 227 położonej w Kowali;
  13. wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na dalszy okres dziesięciu lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Proszowice;
  14. zarządzenia i określenia terminu wyborów Sołtysa sołectwa Łaganów w Gminie Proszowice;
  15. uchwalenia Statutu Gminy Proszowice;
  16. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
  17. powołania Rady Seniorów Gminy Proszowice oraz nadania jej statutu;
  18. przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019;
  19. utworzenia przez Gminę Proszowice jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Proszowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i powierzenia spółce zadań własnych gminy.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Miejskiej w Proszowicach.
red.   

Źródło: UGiM Prosyowiceidź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Różnorodność jest przyprawą, która nadaje życiu cały smak.
(William Cowper)

wrzesień  21  sobota
[10.00]   (Kraków)
koncert Pawła Wójcika i Tomasza Sarniaka w Krakowskim Teatrze Variete
[16.00]   (Wieliczka)
Zwiedzanie z kustoszem wystawy "Pamięć morza" w kopalni soli
[18.00]   (Szklana)
zebranie wiejskie
wrzesień  22  niedziela
[15.00]   (Proszowice)
II. Bieg Proszowicki
[18.00]   (Koczanów)
zebranie wiejskie
wrzesień  23  poniedziałek
wrzesień  24  wtorek
[9.00]   (Proszowice)
XVIII sztafetowy bieg ku czci gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego
[18.00]   (Kraków)
Ignacy Daszyński - spotkanie w KKW
DŁUGOTERMINOWE:
PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ