facebook
24 maja 2018 r. - 90 lat Jerzego Bryły

    Dzisiaj jest wtorek, 26 marca 2019 r.   (85 dzień roku) ; imieniny: Dory, Olgi, Teodora    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   ludzie ZP   |   miejsca, obiekty itp.   |   felietony, opracowania   |   kącik twórców   |   miejscowości ZP   |   ulice Proszowic   |   pożółkłe łamy...   |   RP 1944   | 
 |   artykuły dodane ostatnio   | 
 postacie 
 |   miejsca   |   wydarzenia   |   opracowania   | 

serwis IKP / Skarby Ziemi Proszowskiej / felietony, opracowania / postacie / 24 maja 2018 r. - 90 lat Jerzego Bryły
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


24 maja 2018 r. - 90 lat Jerzego Bryły

ksiądz infułat Jerzy Bryła (fot. archiwum Arkadiusza Fularskiego)

Nowe Brzesko, 17-05-2018

Ksiądz Infułat Jerzy Bryła wkrótce skończy 90 lat. Wiele osób podziękuje temu wspaniałemu człowiekowi za wiele dobra, jakim przez całe swoje życie dzieli się z innymi osobami. 20 maja w Teatrze im. J. Słowackiego odbędzie specjalny urodzinowy koncert poświęcony Jubilatowi. Poniżej przypominamy postać księdza Jerzego.

     Jerzy Bryła urodził się 24 maja 1928 roku w Brzesku Nowym, jako syn Franciszka i Alicji z Holaczewskich. Rodzice przyszłego Infułata byli nauczycielami i wychowawcami w Nowym Brzesku. To w tym miasteczku ks. Jerzy spędził wczesne lata dzieciństwa. Kiedy miał kilka tygodni, Jego rodzice brali udział wraz z uczniami w pierwszym Zjeździe Poetów w Pławowicach, który w zorganizował od 8 do 10 czerwca 1928 roku właściciel majątku pławowickiego hrabia Ludwik Hieronim Morstin. To z Nowego Brzeska z rodzicami pielgrzymował już jako dziecko do Sanktuarium Matki Bożej w Hebdowie.

     W 1937 roku przyjął pierwszą Komunię św. w kościele parafialnym w Wawrzeńczycach. W 1941 roku ukończył szkołę podstawową w Stręgoborzycach. Sakrament bierzmowania przyjął z rąk apba Adama Sapiehy. Następnie uczęszczał do IV Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie. Po maturze w 1947 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Krakowie. Studia teologiczne odbył na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dniu 29 czerwca 1952 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abpa Eugeniusza Baziaka w Katedrze Wawelskiej.

     Zaraz po święceniach został mianowany wikariuszem w Rajczy, gdzie pracował do 1957 roku. Później przez rok był wikariuszem w parafii Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej oraz katechetą w III Liceum im. Adama Asnyka, a także w Szkole Podstawowej nr 10. W 1958 roku został przeniesiony jako wikariusz na parafię św. Floriana w Krakowie. Pracował tam przez dziesięć lat, po czym został przeniesiony do Wydziału Katechetycznego w Kurii Metropolitalnej. Przez dwadzieścia sześć lat był spowiednikiem w Częstochowskim Seminarium Duchownym, a przez dziewięć lat w Krakowskim Seminarium Duchownym. W 1969 roku, z polecenia kardynała Karola Wojtyły, zorganizował pierwsze w Polsce Studium Katechetyczne. Wtedy też został członkiem Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej. W 1971 roku został powołany na członka Rady Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

     W 1975 roku mianowano księdza Bryłę proboszczem Prepozytury Najświętszego Salwatora na Zwierzyńcu i dziekanem Dekanatu Salwatorskiego. Parafia Najświętszego Salwatora jest jedną z większych w Krakowie. Liczy 16 000 mieszkańców. Prężnie działają grupy modlitewne, Bractwo św. Anny, rada parafialna, Akcja Katolicka i pismo parafialne pt. "Tygodnik Salwatorski". W czasie Jego duszpasterskiej działalności odnowiono kościoły i kaplice św. Augustyna, Najświętszego Salwatora i św. Małgorzaty oraz chatę grabarza. Powiększono i ogrodzono cmentarz salwatorski oraz wystawiono nową kaplicę cmentarną. Na pamiątkę tego wydarzenia Ksiądz Infułat opublikował książkę pt. "Eschatologiczne Myśli z Pisma św. i brewiarza" (1999).

     Od 1975 roku pracował w Komisji Episkopatu Polski do spraw Katechizacji. W dwa lata później został mianowany kuratorem klasztoru sióstr wizytek w Krakowie. Od 1985 roku był sekretarzem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Krakowskiej i członkiem Kolegium Konsultorów Archidiecezji Krakowskiej.

     Jego dokonania były często zauważane i doceniane. W 1979 roku został honorowym kapelanem Ojca Świętego, w 1991 roku honorowym prałatem, w 1997 roku protonotariuszem apostolskim. Protonotariusz jest najwyższym tytułem honorowym nadawanym przez Ojca Świętego zasłużonym kapłanom, dla ukoronowania ich działalności duszpasterskiej i całokształtu pracy dla Kościoła katolickiego. Potocznie nazywa się ich infułatami, ze względu na prawo do noszenia mitry biskupiej. Infułaci bywają delegowani do udzielania sakramentu bierzmowania i zastępowania ordynariusza podczas różnych uroczystości.

     Na szczególne wyróżnienie zasługuje działalność Księdza Infułata w środowisku głuchoniemych. Do pracy tej został skierowany przez bpa Franciszka Jopa w 1955 roku. Powierzono mu wtedy zorganizowanie duszpasterstwa głuchoniemych na terenie Żywiecczyzny. W 1956 roku wygłosił swoje pierwsze rekolekcje dla dzieci głuchoniemych w Krakowie. Jako wikariusz w Bielsku-Białej zorganizował punkt duszpasterstwa głuchych przy kaplicy św. Hildegardy przy klasztorze Sióstr Córek Bożej Miłości. Po przeniesieniu do Krakowa do parafii św. Floriana otrzymał obowiązek uczenia dzieci w szkołach dla głuchoniemych.

     W celu pogłębienia swoich kwalifikacji podjął zaoczne studium w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, które ukończył w 1960 roku. Rozpoczął wtedy w Seminarium Duchownym w Krakowie wykłady przygotowujące kleryków do pracy z osobami głuchoniemymi. W 1962 roku został mianowany Archidiecezjalnym Duszpasterzem Głuchych. W październiku 1974 roku wybrano Go w Padeborn członkiem Zarządu Międzynarodowego Koła Ekumenicznego dla Duszpasterzy Głuchoniemych. W tym samym czasie ks. kardynał Stefan Wyszyński mianował go stałym przedstawicielem duszpasterzy głuchych w Międzynarodowym Kole Ekumenicznym dla Duszpasterstwa Głuchych. W okresie stanu wojennego był organizatorem pomocy charytatywnej dla głuchoniemych. Skorzystało z niej około 700 osób z diecezji krakowskiej.

     W 1992 roku został odznaczony Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Głuchych. W latach 1995-1996 wygłosił w "Radio Maryja" cykl prelekcji, których celem było uświadomienie społeczeństwu problemów ludzi niesłyszących. W 1998 roku opublikował książkę pt. "Głusi słyszą", w której zestawił swoje osiągnięcia i doświadczenia w pracy z głuchoniemymi. Sporo uwagi poświęcił także zagadnieniom teoretycznym, dydaktycznym i sposobom nauczania osób głuchych. Są w niej wreszcie zawarte obszerne informacje dotyczące duszpasterstwa głuchych w diecezji krakowskiej, praktyczne wskazania na temat sieci tego duszpasterstwa, księży pracujących w środowiskach głuchoniemych, wreszcie lista ludzi objętych opieką duszpasterską. W tym roku (2005) nasz Jubilat obchodził 50-lecie pracy z głuchoniemymi.

     Kolejnym ważnym polem Jego działalności jest duszpasterstwo środowisk twórczych w Krakowie. Pracę w środowisku artystów rozpoczął w 1968 roku, lecz jego zainteresowania sztuką datują się od wczesnej młodości. W latach pięćdziesiątych poznał słynnego malarza Vlastimila Hoffmana, który namalował Jego portret, przedstawiając Go jako św. Jerzego w zbroi i z włócznią. W ten sposób ów przydomek - powtórzony jeszcze przez Bogdana Gancarza na łamach "Gościa Niedzielnego" - przylgnął już do Księdza Infułata na stałe.

     W 1971 roku zorganizował pierwszy opłatek artystów krakowskich z ks. kardynałem Karolem Wojtyłą, dając początek corocznym spotkaniom. Dzięki Jego staraniom od 1980 roku organizowane jest Krakowskie Triennale Rzeźby Religijnej. Także we własnej parafii udostępniał pomieszczenia, w których mają miejsce wystawy, przedstawienia teatralne i Muzyczne Wieczory na Salwatorze. Przez cały okres pracy duszpasterskiej wśród artystów uczestniczy w licznych premierach teatralnych, w wernisażach i koncertach. Jest zapraszany na uroczystości odbywające się w Akademii Muzycznej, Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, Akademii Sztuk Pięknych. Odprawia Msze św. na rozpoczęcie i zakończenie roku akademickiego oraz z okazji jubileuszów tych uczelni.

      Aktywnie działa także w wielu innych organizacjach kościelnych i świeckich. Na wyróżnienie zasługuje jego posługa kapłańska w Bractwie Kurkowym. Za troskę okazywaną Bractwu został przez nie kilka razy uhonorowany. W 1980 roku otrzymał Srebrnego Kura Bractwa Kurkowego w Krakowie, w 1985 roku Złotą Honorową Odznakę Bractwa Kurkowego, w 1995 roku honorowe członkostwo Bractwa Kurkowego, a w 2000 roku Krzyż Komandorski Zjednoczonych Bractw Kurkowych w Polsce i pierścień królewski Bractwa. W 2002 roku Zarząd Zjednoczonych Bractw Strzeleckich Europy przyznał mu najwyższe wyróżnienie - Krzyż św. Sebastiana. W 2001 roku otrzymał od władz Miasta Krakowa medal Cracoviae Merenti, a na wiosnę 2005 roku medal św. Brata Alberta. W 2002r. podczas IV. Dni Nowego Brzeska został uhonorowany przez władze samorządowe tytułem "Zasłużony dla Ziemi Nowobrzeskiej".

     Na prośbę nowobrzeszczan Ks. Infułat Jerzy Bryła umożliwił grupie z Gminy Nowe Brzesko pielgrzymkę do Italii i Watykanu. W dniu 21 listopada 2004 dzięki ks. Jerzemu grupa nowobrzeszczan brała udział w prywatnej audiencji Jana Pawła II. Na prośbę ks. infułata, Ojciec Święty Jan Paweł II przekazał w tym dniu, dary w postaci papieskiej piuski dla Kościoła w Hebdowie, oraz różańców dla Kościołów w Hebdowie i Nowym Brzesku. Dla upamiętnienia przekazania darów do Kościoła w Hebdowie, w Kościele Hebdowskim, corocznie organizowany jest Dzień Pielgrzyma. Ks. Jerzy coroczne bierze udział w grudniowym Dniu Pielgrzyma w Hebdowie, gdzie przewodniczy mszy świętej i wygłasza homilie.

     W dniu 23 września 2005 r. od władz samorządowych Gminy Nowe Brzesko ks. infułat Bryła odbiera medal im. św. Norberta "PRZYJACIEL ZIEMI NOWOBRZESKIEJ". W tym właśnie dniu ks. Bryła poświęcił ufundowany przez siebie pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II dla rodzinnej parafii w Nowym Brzesku.

     W dniu 23 kwietnia 2006r. poświęca i odsłania uroczyście, ufundowany przez siebie kolejny pomnik. Tym razem Jezusa Miłosiernego przed kościołem parafialnym w Nowym Brzesku.

     Od 2007 r. Nowobrzeskie Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Promocji Uchwałą Rady Gminy Nowe Brzesko przyjmuje za patrona rodziców Księdza Infułata, czyli wieloletnich nauczycieli szkoły powszechnej w Nowym Brzesku w okresie 1918-1939, Alicję i Franciszka Bryłów. W dniu 20 lipca 2007 r. Ks. Infułat Jerzy Bryła wraz siostrą Marią uroczyście odsłania okolicznościową tablicę upamiętniająca pracę patronów M-GCKiP w latach 1918-1939. Tablicę wykonał prof. Czesław Dźwigaj.

     W dniu 6 października 2009 roku przed Urzędem Gminy Nowe Brzesko poświęca kamień węgielny pod pomnik założyciela miasta Nowe Brzesko. Rok później, w dniu 16 października 2010 roku poświęca i odsłania uroczyście ufundowany przez siebie pomnik Bolesław Wstydliwego. Obok księcia pomnik przedstawia też św. Kingę (żonę księcia) i księżną Grzymisławę (matkę Bolesława). Autorem wszystkich pomników jest profesor Czesław Dźwigaj, zaprzyjaźniony z Ziemią Nowobrzeską.

     Mimo licznych zajęć, jako emerytowany proboszcz Parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie, zawsze znajduje czas, aby przyjechać do Nowego Brzeska, Hebdowa czy Proszowic, gdzie przewodniczy mszom świętym, wygłasza homilie, spotyka się z mieszkańcami.

     Często również w Krakowie, na Salwatorze, gdzie mieszka jako rezydent, gości swoich przyjaciół. Znany jest powszechnie z wielkiej serdeczności i gościnności, wysokiej kultury, ujmującego taktu, skromności. Obok łaciny posługuje się biegle językiem francuskim, wielokrotnie głosił kazania w katedrach paryskich, w Jego bibliotece jest wiele książek francuskojęzycznych. Jednak te fakty subtelnie przemilcza i nie obnosi się z tym.

     Ksiądz Infułat Jerzy Bryła jest szanowanym krakowskim hierarchą. Współpracował m.in. z kardynałem Karolem Wojtyłą przez wiele lat w krakowskiej kurii. Mimo sędziwego wieku cieszy się dobrym zdrowiem. Z okazji 90. urodzin życzymy dostojnemu Jubilatowi dużo zdrowia i wiele Łask Bożych na dalsze lata życia.

opracował: Arkadiusz Fularski   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Raj nie jest z tego świata, ale są na nim jego fragmenty.
(Anonim)
marzec  26  wtorek
[9.00 - 14.00]   (Proszowice - UGiM)
program "Czyste powietrze" - konsultacje indywidualne
marzec  27  środa
[17.00]   (Proszowice - UGiM)
program "Czyste powietrze" - spotkanie grupowe
marzec  28  czwartek
[10.00]   (Proszowice)
"Innowacje w uprawie warzyw" - szkolenie dla rolników
[15.00]   (Proszowice - CKiW)
program "Czyste powietrze" - spotkanie grupowe
marzec  29  piątek
DŁUGOTERMINOWE:
[wystawa fotograficzna]   Peru to nie tylko Machu Picchu
[do 30 kwietnia]    (PiMBP Proszowice)


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ