Czy powstanie gminna rada seniorów?

(fot. Fundacja Zbieramy Razem + IKP)

Proszowice, 20-02-2019

     Zgodnie ze standardami prawa międzynarodowego wszystkie programy polityki, które dotyczą starzenia się społeczeństw, powinny być konsultowane z osobami starszymi i brane pod uwagę ich opinie.

     W kontekście tej zasady ważne jest, by osoby starsze były aktywnie zachęcane do wyrażania swojej opinii, hołdując tej zasadzie burmistrz Gminy i Miasta Proszowice Grzegorz Cichy, zaprosił Seniorów na otwarte spotkanie dotyczące polityki senioralnej w gminie Proszowice. Zaproszenie ukazało się m.in. w Facebooku UGiM Proszowice i portalu 24 IKP Proszowice. Odbyło się 31 stycznia 2019 roku, na spotkaniu mówiono o powołaniu gminnej rady seniorów i reaktywowaniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Do dzisiaj o wnioskach z zebrania i podjętych działaniach przez gminę brak jakiejkolwiek oficjalnej informacji - zapanowała medialna cisza.

Co oznaczają określenia?

Polityka senioralna - ogół działań organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia (Dz.U. 2015 r. poz. 1705).

Osoba starsza - osoba, która ukończyła 60. rok życia (Dz.U. 2015 r. poz. 1705).

Senior - w Polsce nie mamy jednoznacznej definicji, kto to jest senior. Instytucje finansowe mianem seniorów określają osoby, które ukończyły 50 lat. Dla funduszy hipotecznych jest to osoba która ukończyła 60 - 65 lat.

Nasuwa się pytanie - czy jeżeli ktoś ma 70 lat, bądź 80 lat i więcej, ma takie same potrzeby jak osoba w wieku lat 50-ciu czy 60-ciu?

Należy przeciwstawiać się szkodliwej kulturze odrzucania, która spycha starców na margines, uważając ich za nieużytecznych (Franciszek - papież)

Gminna Rada Seniorów - podstawa prawna

Przypomnijmy, z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1318), samorządy w całym kraju mogą powoływać gminne rady seniorów. W ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2103 r. poz. 594 i 645) dodano artykuł 5c w brzmieniu:

Art. 5c.1. Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.

2. Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych środowisk może utworzyć gminną radę seniorów.

3. Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

4. Gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

5. Rada gminy, powołując gminną radę seniorów, nadaje jej statut określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów.

6. Rada gminy może w statucie jednostki pomocniczej upoważnić ją do utworzenia rady seniorów jednostki pomocniczej. Przepisy ust. 3 - 5 stosuje się odpowiednio.

Jak powstaje ten organ i jego możliwości

     Konstrukcja przepisu art.5c. ustawy o samorządzie gminnym daje organowi jednostki samorządu terytorialnego (radzie gminy) prawo utworzenia gminnej rady seniorów poprzez powołanie oraz nadanie jej statutu określającego tryb wyboru członków rady seniorów i zasady działania. Przepis wskazuje również, że rady te będą reprezentować interesy i potrzeby starszych mieszkańców wobec władz samorządowych i brać udział w formowaniu oraz przekazywaniu opinii i stanowisk dotyczących nie tylko strategicznych, ale i bieżących planów rozwoju gminy. Tym samym spektrum działnia rady seniorów zostało określone bardzo szeroko, będąc właściwie zbieżnym z zakresem działania gminy.

     Takie stanowisko odzwierciedlają również różnego rodzaju ankiety i sporządzone statystyki, w tym przez CBOS, w których blisko 90% respondentów uważa, że osoby starsze są potrzebne społeczeństwu właśnie ze względu na możliwość zaangażowania się w działalność społeczną. Członkowie gminnej rady seniorów mogą zgłaszać inicjatywy związane zarówno z dobrem ich pokolenia, jak i innymi sprawami lokalnymi.

     Chodziło o to, żeby funkcjonowanie gminnej rady seniorów nie miało charakteru politycznego, a rada miała jedynie społeczny charakter - konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Po prostu gminna rada seniorów ma pełnić rolę reprezentacji osób starszych i od której oczekuje się kreatywnych i skutecznych działań na rzecz środowiska osób starszych. Rada, jeżeli zostanie powołana w gminie Proszowice, będzie tylko ciałem doradczym przy burmistrzu - burmistrz nie może być członkiem rady.

Kto do rady?

     Osoby do rady są wybierane przez wskazane w statucie organy spośród osób starszych i mają reprezentować interesy osób starszych. Kandydatów do rady seniorów mogą zgłaszać organizacje i podmioty zrzeszające seniorów, działające na terenie gminy oraz organizacje działające na rzecz poprawy jakości życia osób starszych z terenu gminy.

     Bardzo duże znaczenie w powstawaniu gminnych rad seniorów ma właściwe zrozumienie art.5c.5. ustawy, a w szczególności z tym opracowanie właściwego statutu przez radę gminy.

     Niezwykle istotną sprawą jest też wiek uprawniający do uczestnictwa w radzie seniorów, skoro jej członkami mają być przedstawiciele osób starszych, to koniecznie jest uszczegółowienie definicji, kto jest seniorem. Określić to musi rada gminy, gdyż nadaniu konkretnego znaczenia pojęciu seniora, jest ściśle związane z uprawnieniem gminy do powołania rady seniorów.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, [...]. Wypełnienie dyspozycji art.5c wymaga od gminy nadania pojęciu seniora konkretnego znaczenia, albowiem brak tej regulacji w istocie uniemożliwiałby funkcjonowanie rady seniorów i naruszałby uprawnienie organu jednostki samorządu terytorialnego do powoływania gminnej rady seniorów, nadania statutu oraz określenia trybu wyboru jej członków i zasad działania. - wyrok NSA z 27.10.2017 r. (sygn. akt OSK 349/16).

***

     Często myślimy o starości trochę sielankowo. Tak też kreują ją media: roześmiani staruszkowie z pięknym białym uśmiechem, gromadka wnuków, egzotyczne podróże, łatwo dostępne i działające od ręki leki na wszelkie dolegliwości i poprawę kondycji fizycznej. Rzeczywistość jednak jest inna, czasem o wiele smutniejsza. Warto o tym pamiętać!

     W tym obszarze, oprócz systemowych działań, potrzebne są przede wszystkim lokalne działania, które zapewnią godne życie ludziom starszym w gminie Proszowice. W ostatnich latach włodarze Gminy i Miasta Proszowice zrobili już dużo dobrego dla osób starszych, ale potrzeby są dużo większe.

ap   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/spoleczenstwo/orgpart/zerii/20190220rada/art.php