facebook
Seniorzy to ludzie dojrzali i wspaniali!
Loading

    Dzisiaj jest środa, 26 września 2018 r.   (269 dzień roku) ; imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji MD Głuchego    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   moim zdaniem   | 
 organizacje, partie... 
 |   z netu, z życia...   |   inicjatywy, programy, akcje...   |   nasze wybory   | 
 |   Gniazdo ZP   | 
 Związek ERiI 
 |   TTRP   |   inne organizacje   |   partie polityczne   | 

serwis IKP / aktywne społeczeństwo ZP / organizacje, partie / ZERiI / Seniorzy to ludzie dojrzali i wspaniali!
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


Seniorzy to ludzie dojrzali i wspaniali!

Wiesław Paluch - wiceprzewodniczący Zarządu OR PZERiI (fot. zbiory autora)

Proszowice, 12-10-2017

     Obchody Europejskiego Dnia Seniora przypadają w tym roku w piątek 20 października. Nie jest to jedyne ich święto, bowiem Dzień Seniora obchodzony jest na różnych poziomach (międzynarodowym, europejskim, krajowym i lokalnym) w różnych wariantach i terminach: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób, Starszych, 20 października jako Europejski Dzień Seniora i 14 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora.

     Wszystkie daty mają jednak wspólny cel - kształtowanie społecznego postrzegania osób starszych oraz podejmowania wszelkich działań mających na celu zapewnienie im godnego życia.

     Wszystkie te dni stanowią doskonałą okazję do przybliżenia społeczności działalności stowarzyszenia jakim jest Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz popularyzowania wśród społeczeństwa inicjatyw tej organizacji, które spotykają się z największym zainteresowaniem seniorów.

     Pod tym pretekstem do rozmowy zaprosiłem Wiesława Palucha, który od grudnia 2007 roku jest wiceprzewodniczącym Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów działającego w powiecie proszowickim i mówi o swoich doświadczeniach, inspiracjach, planach oraz problemach seniorów.

Andrzej Powidzki: Panie przewodniczący, co powinniśmy wiedzieć o Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów?
Wiesław Paluch: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów jest najstarszą i najliczniejszą organizacją zrzeszającą osoby starsze. Około 80% członków to emeryci, 20% stanowią renciści i osoby o różnych dysfunkcjach zdrowotnych, zazwyczaj to również osoby w starszym wieku. Organizacja działa na terenie całego kraju poprzez koła terenowe i oddziały rejonowe i okręgowe, których łącznie jest około 2400. Znaczna część tych placówek funkcjonuje poza aglomeracjami miejskimi, w małych miejscowościach i gminach. Nasz proszowicki oddział rejonowy związku seniorów liczy ponad 600 członków, którzy są zrzeszeni w 9 kołach terenowych.

AP. Jakie są główne obszary działalności Związku?
WP. Działalność poprawiająca warunki socjalno - bytowe, integrowanie i aktywizowanie emerytów, rencistów i inwalidów poprzez organizowanie różnych form życia kulturalnego, artystycznego, turystycznego, sportowego i wypoczynku, a także reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa.

AP. Jak widać obszar działalności Związku jest rozległy, jak sobie z tym radzi oddział rejonowy proszowickiego związku seniorów?
WP. Nasza proszowicka misja poprawy warunków bytowych członków jest realizowana poprzez dystrybucję żywności we współpracy z Bankiem Żywności z Krakowa. Z naszych usług korzysta przeciętnie 120 beneficjentów w skali jednego kwartału. W ramach działalności rekreacyjno - turystycznej, w tym roku zorganizowaliśmy jeden turnus rehabilitacyjny nad Polskim morzem w Dźwirzynie oraz jeden turnus wczasów w Świnoujściu i Jarosławcu.

Również organizujemy wycieczki i wczasy zagraniczne oraz wycieczki krajowe, w tym roku seniorzy naszego Związku mieli możliwość wypoczynku we Włoszech i Chorwacji, zwiedzili Bratysławę i Wiedeń oraz Dolny Śląsk i jego stolicę Wrocław. Często organizujemy wyjazdy do podhalańskich basenów termalnych i Zakopanego, a także Dolinek Podkrakowskich i Ojcowskiego Parku Narodowego.

Wydajemy zaświadczenia uprawniające do ulgowych przejazdów koleją PKP. Staramy się pozyskiwać sponsorów, aby zapewnić naszym członkom doraźną pomoc rzeczową w przypadkach losowych, co przyznaję jest niezwykle trudne, szczególnie w sytuacji braku środków własnych przez Związek.


AP. W jaki sposób ułatwiacie seniorom dostęp do wydarzeń kulturalnych i skąd wiecie, że dane wydarzenie zainteresuje seniorów?
WP. Działalność kulturalna prowadzona w kołach terenowych i w oddziale rejonowym, ma na celu zarówno zagospodarowanie wolnego czasu, jak i mobilizowanie członków Związku do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i artystycznym lokalnego środowiska. Już od dawna obserwujemy, że seniorzy przychodzą do nas, aby za naszym pośrednictwem uczestniczyć w kulturze i chętnie to robią. W praktyce polega to na tym, że dobrze znamy swoich członków, pytamy czego oczekują i co im się podoba najbardziej. Za pośrednictwem naszej organizacji seniorzy mogą kupić bilety na różne wyjścia kulturalne. Z racji tego, że jesteśmy organizacją skupiającą wielu seniorów, otrzymujemy korzystniejsze oferty niż klient indywidualny zainteresowany danym wydarzeniem. Organizujemy transport na te wydarzenia. Czasami udaje nam się otrzymać, na działalność kół naszego związku, niewielkie wsparcie władz samorządowych i sponsorów - jest to niewiele, ale zawsze coś.

AP. Co seniorzy cenią sobie najbardziej?
WP. Sam fakt, że mogą pójść czy pojechać z kimś lub uczestniczyć w zabawie już staje się pretekstem do wyjścia z domu - jest raźniej. Na przykład kulturze sprzyja pora jesienno zimowa, kiedy smutno samemu siedzieć w domu, kiedy robi się szybko ciemno i zimno. Lato to pora wspólnych wyjazdów zagranicznych i krajowych, które często mają charakter międzypokoleniowy. Znajome twarze, do których można zwrócić się nawet w drobnej sprawie, zachęcają do takich wypadów. To wszystko nadaje sens życia seniorom, motywuje do wychodzenia z domu, dbania o wygląd, kondycję fizyczną i psychiczną.

AP. Pomówmy o doświadczeniach, które są dla Pana inspiracją do wprowadzania zmian.
WP. Od 10 lat mam do czynienia z tematem starości, starzenia się oraz miejsca seniorów wśród społeczności lokalnej. Przyglądam się jak starość wygląda w Polsce i innych krajach europejskich. Granice starości są umowne, powszechnie przyjmuje się, że osoba starsza to osoba powyżej 60. roku życia. W Polsce to osoba najczęściej nieaktywna zawodowo, pobierająca emeryturę, to oznacza, że przeciętny Polak ma przed sobą jeszcze 15-20 lat życia, które warto spędzić aktywnie.

Osoby starsze to ogromny potencjał, który może i powinien być wykorzystany przez organizacje pozarządowe i społeczności lokalne. To przede wszystkim nieocenione źródło tak zwanej wiedzy pragmatycznej czyli wiedzy budowanej na podstawie długoletnich życiowych i zawodowych doświadczeń. To także umiejętności praktyczne, przydatne innym czy też czas, który osoby starsze mogą poświęcić na prace w organizacji pozarządowej czy społeczności lokalnej.

Dla mnie bycie z seniorami, to inspiracja do przygotowania społeczności lokalnej, w tym władz, do opieki nakierowanej na utrzymanie samodzielności i wspierania seniora w jego miejscu zamieszkania do najpóźniejszej starości. Trzeba zdawać sobie sprawę, że wszelkie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość. A nasi seniorzy nie pozostają bezczynni. Widzimy to na co dzień w naszym powiecie.


AP. A dziś?
WP. Walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku - to zadanie priorytetowe Związku. Zatem już dziś czynione są starania do większego aktywizowania osób w starszym wieku, coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji: kursy, warsztaty, szkolenia, czy kluby zainteresowań dla seniorów.

Aktualnie w proszowickim oddziale związku seniorów, zgodnie z ustalonym harmonogramem, odbywają się walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze członków kół terenowych, podczas których wybierane są zarządy kół i delegaci na zjazd rejonowy. Również kończy się kolejna kadencja Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w Proszowicach, a zmiany co jakiś czas są potrzebne. Trzeba zweryfikować, co działo i dzieje się tu dobrego, co jest ważne z punktu widzenia seniorów i co warto kontynuować, co ewentualnie poprawić.


AP.W świetle tych faktów pozostaje jedynie wyrazić uznanie dla działań władz oraz członków Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Proszowic. Dziękuję za rozmowę.
Wiesław Paluch: W związku z tym, że październik jest miesiącem obchodów Dni Seniora, korzystając z tej okazji, w imieniu własnym i Zarządu Oddziału Rejonowego życzę Szanownym Seniorom powiatu proszowickiego długich lat życia w dobrym zdrowiu, wypełnionych radością, szacunkiem i życzliwością od każdego spotkanego człowieka.

***

     W Polsce udział ludności w wieku 60 lat i więcej w całej populacji wynosi obecnie ok. 9 mln osób (ponad 23 %), wobec około 15% (5,6 mln) na początku lat 90. ubiegłego wieku. Zgodnie z założeniami opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny prognozy ludności na lata 2014 - 2050 wynika, że w perspektywie do 2050 roku ogólna liczba ludności Polski zmniejszy się o ponad 4,5 mln, natomiast będzie wzrastać liczba osóbw wieku 60 lat i więcej:
  • w 2025 roku osób w wieku co najmniej 60 lat będzie ponad 10 mln i będą stanowili prawie 28% ludności kraju;
  • w 2035 roku osób wieku 60 lat będzie około 11,4 mln (32%), tj. prawie 1/3 populacji;
  • w 2050 r. ich udział wzrośnie do ponad 13,7 mln (40%) osób w wieku co najmniej 60 lat.
     Szybki postęp w dziedzinie medycyny umożliwiający wcześniejsze i dokładniejsze diagnozowanie chorób, a tym samym skuteczniejsze leczenie, jak i prowadzenie zdrowszego stylu życia, zmiana diety oraz działania programowe prowadzące do zapewnienia lepszych warunków życia, pracy kształcenia, kultury fizycznej oraz wypoczynku i rekreacji wpływają na poprawę kondycji zdrowotnej Polaków i ich dłuższe życie.

     Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego na temat struktury ludności wynika, że od roku 2000 do 2016 mediana wieku - wiek środkowy (parametr wyznaczający granicę wieku, którą połowa badanej populacji już przekroczyła, a druga połowa jeszcze nie osiągnęła) przeciętnego mieszkańca Polski wzrosła o 4,8 lat, a od początku 90. lat ubiegłego wieku wzrosła o 7,9 lat. Łatwo więc obliczyć, że za kilkanaście lat w naszym kraju mieszkańcy będą statystycznymi sześćdziesięciolatkami. I co dziś zrobimy dla seniorów, zrobimy to dla siebie i następnych pokoleń.

     Starość jest nieunikniona, o tym wiemy wszyscy, choć nie wszyscy sobie to uświadamiamy. Nie musi ona oznaczać bierności, choroby, samotności, wręcz przeciwnie, dzięki wydłużaniu się ludzkiego życia i stałej poprawy jego jakości, w tym stanu zdrowia, może być to czas aktywnej realizacji własnych pasji i marzeń. Dużą rolę w tym zakresie mogą odegrać organizacje społeczne, które stanowią dobrą formę dla realizacji aktywności osób starszych. Przykładem są choćby Uniwersytety Trzeciego Wieku.

***

Dzień Seniora 2016 - wystąpienie Stanisława Świerkosza - przewodniczącego Zarządu OR PZERiI Proszowice (fot. zbiory autora)

Październik - to miesiąc uroczystości obchodów Dnia Seniora. Aby zwrócić uwagę jak ważne i potrzebne jest to święto ludzi starszych, tradycyjnie od wielu lat proszowicki Zarząd Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje uroczyste obchody Powiatowego Dnia Seniora, tym razem 18 października 2017 roku zgromadzą się Seniorzy na wspólnym świętowaniu w Domu Weselnym "Zielone Wzgórze" w miejscowości Zielona.

W programie spotkania między innymi: informacja o działalności Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 2017 roku i planach na 2018 rok oraz wręczenie odznaczeń związkowych, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Mniszowie przedstawią zebranym zasady zachowania się na drogach i wręczą wszystkim zebranym znaki odblaskowe, będzie poczęstunek przy wspólnym stole i zabawa taneczna, a czas będzie umilał zespół muzyczny.

Andrzej Powidzki   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Przyjaźń jest drzewem, pod którym możemy się schronić.
(Samuel Taylor)
wrzesień  26  środa
[...]   (Proszowice)
Puchar Polski
Proszowianka Proszowice - Wiślanie Jaśkowice
wrzesień  27  czwartek
[18.00]   (Proszowice)
Zebraniu Mieszkańców Osiedla Nr 2
wrzesień  28  piątek
wrzesień  29  sobota
DŁUGOTERMINOWE:
[wystawa fotograficzna]   Lancorona
[wrzesień-październik]    (MBP Proszowice)


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ