facebook
"Nasza Małopolska - Proszowice", gra miejska

    Dzisiaj jest sobota, 11 lipca 2020 r.   (193 dzień roku) ; imieniny: Benedykta, Kariny, Olgi    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   nasze zdrowie   |   bezpieczeństwo   |   gospodarka regionu   |   życie parafii   |   zza drzwi urzędów   | 
 wieści gminne 
 | 

serwis IKP / sprawy mieszkańców ZP / wieści gminne / "Nasza Małopolska - Proszowice", gra miejska
O G Ł O S Z E N I A


"Nasza Małopolska - Proszowice", gra miejska

(fot. CKiW Proszowice)

Proszowice, 30-05-2019

     W piątek, 14 czerwca o godzinie 17.00 "na miasto" wyruszą "Tropiciele tajemnic Proszowic". Rodzinne patrole będą wędrowały ulicami naszego miasta szukając rozwiązań problemów i ciekawostek, które zapewnili uczestnikom organizatorzy.

Do zabawy zapraszają oprócz oczywiście Redakcji IKP, organizatorzy - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie.

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY!

red.   

Źródło: CKiW Proszowice

Regulamin gry miejskiej
Nasza Małopolska - Proszowice

§ 1. Organizator

 1. Organizatorem Gry Miejskiej pt. "Nasza Małopolska - Proszowice" jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie.
 2. Przez organizację Gry rozumie się przygotowanie Punktów Kontrolnych na terenie Proszowic oraz wszystkie inne czynności związane z prawidłowym przebiegiem Gry.

§ 2. Zasady Gry

 1. Gra Miejska " Nasza Małopolska - Proszowice " odbędzie się 14 czerwca 2019 roku w godzinach 17.00 - 19.00.
 2. Celem Gry jest przybliżenie jej uczestnikom historii Proszowic i postaci związanych z miastem, integracja lokalnej społeczności oraz promocja działań wspólnoty samorządowej na rzecz mieszkańców Miasta.
 3. Zadaniem uczestników Gry jest poruszanie się pomiędzy poszczególnymi Punktami Kontrolnymi znajdującymi się w centrum miasta oraz wykonywanie następujących po sobie zadań. Za każde wykonane zadanie uczestnicy otrzymują punkty.
 4. Udział w Grze jest bezpłatny.
 5. Po trasie Gry zespoły poruszają się pieszo. Nie można korzystać z rowerów, samochodów, skuterów i innych pojazdów silnikowych.
 6. W czasie Gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zespół, którego choć jeden z członków nie dostosuje się do tego wymogu zostanie automatycznie wykluczony z dalszej rozgrywki.
 7. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej dla osób uczestniczących w Grze.
 8. Charakter imprezy powoduje, że Zespoły poruszają się po mieście na własną odpowiedzialność.
 9. Uczestnicy przystępując do Gry biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania Gry. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni i/lub opiekun zespołu.
 10. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania Gry innym uczestnikom w dowolnym momencie Gry Organizator ma prawo do wykluczenia go z Gry. Decyzja Organizatorów w tej kwesti jest ostateczna.
 11. Organizatorzy mogą nie wyrazić zgody na start uczestnika w Grze jeśli stwierdzą, iż ten jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
 13. Organizatorzy nie są stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie Gry.

§ 3. Uczestnicy Gry i zgłoszenia

 1. Warunkiem uczestnictwa w Grze jest zgłoszenie oraz rejestracja Zespołu liczącego od 2 do 5 osób.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie w Filii w Proszowicach (ul. 3 Maja 91) w dniach 20 maja - 10 czerwca lub do wyczerpania miejsc.
 3. W dniu Gry ( 14.06.) do godz. 17.00 należy potwierdzić udział w Grze w punkcie startowym znajdującym się Centrum Kultury i Wypoczynku przy Rynku 18.
 4. Po potwierdzeniu udziału w Grze i odebraniu niezbędnych materiałów Zespoły mogą wyruszyć na trasę Gry, kierując się do kolejnego Punktu Kontrolnego.
 5. Członkiem każdego z Zespołów musi być przynajmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Grze tylko pod opieką osób dorosłych.
 6. Każda z osób biorących udział w Grze powinna być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
 7. Poprzez rejestrację i udział w Grze uczestnik wyraża zgodę na:
  - wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie;
  - przetwarzanie przez Organizatorów danych osobowych uczestników w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
 8. W trakcie Gry członkowie poszczególnych Zespołów nie mogą się rozdzielać, chyba że wymagają tego warunki realizacji zadnia podane przez osoby obsługujące dany Punkt. Liczba członków Zespołu będzie weryfkowana w poszczególnych Punktach Kontrolnych. W razie niezgodności Zespół będzie mógł przystąpić do realizacji danego zdania dopiero wtedy, kiedy wszyscy jego członkowie znajdą się w Punkcie Kontrolnym.

§ 4. Zwycięzcy Gry

 1. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po jej zakończeniu. Gra kończy się o godz. 19.00. Uczestnicy Gry, bez względu na to, czy zaliczyli wszystkie Punkty Kontrolne, czy tylko niektóre z nich, proszeni są o zbiórkę w Punkcie Kontrolnym oznaczonym jako "Meta", gdzie nastąpi wyłonienie zwycięzców.
 2. Zwycięzcy Gry zostaną wyłonieni po sprawdzeniu poprawnego wypełnienia kart.
 3. Zwycięzcą Gry zostanie Zespół, który wypełni wszystkie zadania i zdobędzie najwyższą liczbę punktów.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin znajduje się do wglądu u Organizatorów.
 2. W kwestach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.
(fot. CKiW Proszowice)


idź do góry powrót


 POMOC! - GiM Proszowice  
pomoc w zakupach
OSP p. Wojciech Dzikowski
tel. 515 423 607

drobna pomoc finansowa
GOPS Proszowice
tel. 537-507-659

koordynacja, informacja
UGiM Proszowice
tel. 12 386 41 30 do 13.00

posiłki z dowozem
kliknij TUTAJ
 warto pomyśleć?  
Od każdego z nas zależy, czy uczyni z siebie dar dla pokoju.
(R. Baden-Powell)
lipiec  11  sobota
lipiec  12  niedziela
[10.00]   (Proszowice)
wycieczka rowerowa - "Szlakiem kościołów"
lipiec  13  poniedziałek
lipiec  14  wtorek
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ