Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 w gminie Proszowice

(fot. UGiM Proszowice)

Proszowice, 11-02-2020

     Informacje dotyczące terminów, zasad i kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Proszowice jest organem prowadzącym, które mogą być pomocne w wypełnieniu i skompletowaniu wymaganych dokumentów oraz terminowym ich złożeniu w wybranej placówce.

1. Zasady przyjęć do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice realizowane wg następujących dokumentów

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z póżn. zm.) - Rozdział 6.
 2. Uchwała Nr XXXVI/269/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 marca 1917 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice.
 3. Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas I w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice na rok szkolny 2020/2021.
     Rekrutacja jest prowadzona na wolne miejsca w przedszkolu lub oddziale przedszkolnych przy szkole podstawowej w formie papierowej przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowany jest oddział przedszkolny. W celu pobrania dokumentów i uzyskania szczegółowych informacji należy zgłosić się do dyrektora wybranego przedszkola lub szkoły podstawowej w określonych w w.w. zarządzeniu terminach.

2. Zasady przyjęć do klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca, zasady rekrutacji określają następujące dokumenty:
  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z póżn. zm.) - Rozdział 6.
  2. Uchwała Nr XXXVI/270/2017 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Proszowice dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, przyznania liczby punktów tym kryteriom i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.
  3. Zarządzenie Nr 10/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli samorządowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas I w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Proszowice na rok szkolny 2020/2021.
     Rekrutacja jest prowadzona w formie papierowej przez dyrektorów szkół podstawowych. W celu pobrania dokumentów i uzyskania szczegółowych informacji należy zgłosić się do dyrektora wybranej szkoły podstawowej w określonych w w.w. zarządzeniu terminach.

3. Rekrutacja do Samorządowego Żłobka w Proszowicach

Rekrutacja na wolne miejsca do Samorządowego Żłobka w Proszowicach na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2020 r. Informujemy, że placówka w dalszym ciągu dysponuje 68 miejscami opieki. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Rozdział 6 statutu placówki - Uchwała nr LV/463/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Klubu Dziecięcego w Proszowicach oraz utworzenia jednostki budżetowej Samorządowego Żłobka w Proszowicach i nadania mu statutu. Informacje oraz dokumenty do pobrania u Dyrektora Żłobka.

red.   

Źródło: UGiM Proszowice

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/mieszkancy/urzedy/20200211ugim_rekrutacja/art.php