facebook
Daj szczęście dziecku, zostań rodzicem zastępczym!

    Dzisiaj jest wtorek, 18 grudnia 2018 r.   (352 dzień roku) ; imieniny: Bogusława, Gracjana, Laury MD Emigrantów    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   nasze zdrowie   |   bezpieczeństwo   |   gospodarka regionu   |   życie parafii   | 
 zza drzwi urzędów 
 |   wieści gminne   | 

serwis IKP / sprawy mieszkańców ZP / zza drzwi urzędów / Daj szczęście dziecku, zostań rodzicem zastępczym!
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


Daj szczęście dziecku, zostań rodzicem zastępczym!

Rodzinny Dom Dziecka w Proszowicach (fot. PCPR Proszowice)

Proszowice, 16-04-2018

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej realizuje szereg działań, mających na celu udzielanie wsparcia osobom i rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Jednym z kluczowych obszarów działania PCPR jest pomoc dziecku i rodzinie. Bezdyskusyjnym jest fakt, że we wszystkich kulturach rodzina jest naturalnym środowiskiem, które w znacznym stopniu kształtuje osobowość swych członków.

     Wychowanie dziecka w środowisku rodzinnym w atmosferze szczęścia miłości i zrozumienia, pozwala dziecku na pełny i harmonijny rozwój. Nie zawsze jednak rodziny umieją lub są w stanie zapewnić właściwą opiekę swoim dzieciom. W sytuacji, gdy kryzys rodziny mający różne przyczyny uniemożliwia prawidłowe wypełnianie obowiązków rodzicielskich, oraz gdy zostaną wyczerpane wszystkie możliwości udzielenia wsparcia rodzinie naturalnej, niezwykle ważne staje się zapewnienie dzieciom właściwej opieki i optymalnych warunków rozwoju psychofizycznego poza domem rodzinnym.

     Jednym z najskuteczniejszych sposobów przyjścia z pomocą dziecku jest jak najszybsze umieszczenie go w systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej piecza zastępcza podzielona została na formy rodzinne oraz instytucjonalne.

     Obecnie na terenie Powiatu Proszowickiego funkcjonuje piecza rodzinna, którą stanowią 22 rodziny zastępcze, w których przebywa 42 dzieci. Rodzaje i liczba rodzin zastępczych: 10 spokrewnionych, 7 niezawodowych, 4 zawodowych i 1 Rodzinny Dom Dziecka.

     Niezależnie od typu rodziny zastępczej, w każdym przypadku, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o funkcję rodzica zastępczego lub o prowadzenie rodzinnego domu dziecka mogą starać się osoby, które:
  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie były (nigdy) pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego (wyroku sądu, ugody),
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
     W obliczu rosnącej liczby dzieci zaniedbanych, wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych, rodzina zastępcza, jako jedna z form wychowania, stanowi bardzo ważny element w systemie opiekuńczo - wychowawczym, ponieważ jest najbardziej zbliżona charakterem do rodziny naturalnej.

     Dlatego też Powiatowe Centrum Pomocy w Proszowicach w ciągu całego roku prowadzi kampanię, mającą na celu poszukiwanie nowych kandydatów na rodziców zastępczych. Oprócz wymogów formalnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które muszą spełnić kandydaci na rodziców zastępczych, ważnym jest, aby posiadali oni odpowiednią motywację i powołanie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz aby pokochali dzieci miłością mądrą, cierpliwą, bezinteresowną i trwałą.

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat
(J. Korczak)

Daj szczęście dziecku, zostań rodzicem zastępczym!

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy w zakresie utworzenia rodziny zastępczej zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach, tel: (12) 445-33-18, e-mail: pcpr@pcpr.proszowice.pl, http://www.pcpr.proszowice.pl, Facebook: PCPR Proszowice.

dyrektor PCPR w Proszowicach: Marzena Leja-Kwiecień   idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Raj nie jest z tego świata, ale są na nim jego fragmenty.
(Anonim)
grudzień  18  wtorek
grudzień  19  środa
grudzień  20  czwartek
grudzień  21  piątek
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ