facebook
Zasiłki, wypadki, rehabilitacja - KRUS Proszowice informuje cz. 3

    Dzisiaj jest niedziela, 16 grudnia 2018 r.   (350 dzień roku) ; imieniny: Albiny, Sebastiana, Zdzisławy    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   nasze zdrowie   |   bezpieczeństwo   |   gospodarka regionu   |   życie parafii   | 
 zza drzwi urzędów 
 |   wieści gminne   | 

serwis IKP / sprawy mieszkańców ZP / zza drzwi urzędów / Zasiłki, wypadki, rehabilitacja - KRUS Proszowice informuje cz. 3
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


Zasiłki, wypadki, rehabilitacja - KRUS Proszowice informuje cz. 3

(fot. KRUS Proszowice)

Proszowice, 7-03-2018

Komu przysługuje zasiłek chorobowy

     Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek choroby jest niezdolny do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni.

     Dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty zasiłku chorobowego jest zaświadczenie lekarskie. Od 1 stycznia 2016r. Dla osób ubezpieczonych zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy mogą być wystawiane:
  • w formie papierowej na formularzu ZUS ZLA\
  • w formie elektronicznej -e-ZLA.
Jeżeli lekarz wystawi zaświadczenie w formie papierowej ubezpieczony powinien zaświadczenie dostarczyć do jednostki KRUS. Jeżeli lekarz wystawi zaświadczenie w formie elektronicznej - ubezpieczony nie musi składać w KRUS wniosku o przyznanie prawa do zasiłku chorobowego. Zaświadczenie takie automatycznie przekazane będzie do Kasy, najczęściej w dniu wystawienia.

Zasiłek macierzyński

     Od 1 stycznia 2016 r. zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej podlegającej z mocy ustawy lub na wniosek ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu oraz emerytalno - rentowemu, bądź tylko ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu.

     Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka w kwocie 1000 zł miesięcznie.

Uległaś/łeś wypadkowi w rolnictwie i co dalej?

     Ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, lub członkom rodziny ubezpieczonego zmarłego wskutek wypadku przy pracy rolniczej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie powypadkowe. W rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności:

(fot. KRUS Proszowice)
  1. na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym, lub
  2. w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa rolnego, albo w drodze powrotnej, lub
  3. podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej lub w związku z wykonywaniem tych czynności, lub
  4. w drodze do miejsca wykonywania czynności, o których mowa w pkt. 3 albo w drodze powrotnej.
     Jeśli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy go zgłosić do najbliższej placówki terenowej Kasy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 6. miesięcy od dnia jego zaistnienia.

     Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS lub za pośrednictwem poczty, telefonicznie albo pocztą elektroniczną.

     Do wypadków w gospodarstwach rolnych dochodziło najczęściej wskutek niewłaściwej organizacji pracy tj. złego stanu nawierzchni podwórzy i ciągów komunikacyjnych, bałaganu w obejściu gospodarstwa oraz w pomieszczeniach produkcyjnych, braku odpowiednich przejść i dojść, nieprawidłowego sposobu wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, niestosowania drabin i podestów przy pracy na wysokości oraz niewłaściwej obsługi zwierząt i postępowania z nimi, nieużywania ochron (przede wszystkim braku odpowiedniego obuwia roboczego lub noszenia nieodpowiedniego), niewłaściwego uchwycenia i trzymania narzędzi oraz niewłaściwego zabezpieczenia maszyn, urządzeń i narzędzi podczas postoju lub w ruchu, braku lub niewłaściwego stanu osłon i zabezpieczeń maszyn i urządzeń oraz użytkowania nieprawidłowo skonstruowanych drabin, braku poręczy i barierek, wystające progi i niezabezpieczenia otworów zrzutowych i kanałów gnojowych.

     Powodem wielu wypadków było również niewłaściwe tempo pracy i pośpiech, niedostateczna koncentracja na wykonywanej pracy, nadmierny wysiłek fizyczny rolnika i warunki atmosferyczne.

     Placówka Terenowa KRUS w Proszowicach w ramach działań prewencyjnych mających na celu zmniejszenie liczby wypadków cyklicznie organizuje szkolenia rolników z wiedzy BHP. W ostatnich trzech miesiącach pracownicy PT Proszowice przeprowadzili 16 szkoleń dla rolników z terenu działania PT KRUS Proszowice. Szkolenia, w każdej gminie z terenu działania PT KRUS w Proszowicach, były organizowane samodzielnie jak również wspólnie z takimi instytucjami jak MODR, ARiMR, Ogólnopolskim Związkiem Producentów Warzyw, Powiatowym Lekarzem Weterynarii, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeniowym, Izbą Rolniczą, itp.

(fot. KRUS Proszowice)

Sanatoria i zabiegi rehabilitacyjne dla rolników

     KRUS zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Z tego względu należy podkreślić, że rehabilitacja nie jest adresowana do wszystkich rolników objętych ubezpieczeniem społecznym. Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS, musi spełniać określone wymogi.

     Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Osobom, które mają ustalone prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy trwającej ponad 180 dni, a także osobom mającym ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym - świadczenie rehabilitacyjne można przyznać po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej rehabilitacji. Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.

     Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Od 1993 roku Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom indywidualny program rehabilitacyjny, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz całodzienne wyżywienie. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni.

cdn.

Zbigniew Grzyb, Grażyna Dulewicz, Krystyna Florek, Edyta Chaberska, Marek Synowiec   

(fot. KRUS Proszowice)


idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Raj nie jest z tego świata, ale są na nim jego fragmenty.
(Anonim)
grudzień  16  niedziela
[10.00]   (Proszowice)
Ciżma Stańczyka
[12.15]   (Proszowice)
Baja Jaja - teatrzyk
[15.30]   (Proszowice)
VII Wigilia pod gwiazdami
grudzień  17  poniedziałek
grudzień  18  wtorek
grudzień  19  środa
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ