W poszukiwaniu wody, odwiert w Szczytnikach

(fot. Anna Rokicińska)

Proszowice, 11-08-2017

     Rozpoczęło się wykonanie odwiertu geologicznego na działce w Szczytnikach. Inwestycję zleciła Gmina Proszowice w celu zbadania możliwości pobierania wody ze źródła Głębinowego. Realizacja zadania została poprzedzona opracowaniem dokumentacji projektu robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego S1 za wodą w utworach kredy górnej.

     Wykonawcą badań był Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk - Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii, które prowadził dr hab. inż. Wiesław Bujakowski przy udziale dr hab. inż. Eugeniusza Mokrzyckiego. Opracowanie wykonano na zlecenie Wodociągów Proszowickich.

     W wyniku przeprowadzonych badań została określona lokalizacja odwiertu - miejscowości Szczytniki, gmina Proszowice, działka o nr ewid. 17.

     Zgodnie z przeprowadzoną dokumentacją planowana głębokość odwiertu to maksymalnie 100,0 m. Prace wiertniczo-geologiczne wykonuje Zakład Wierceń Studni Jerzy Wilman z siedzibą w Kielcach. Przedmiot zadania określony w umowie obejmuje:
  • wykonanie odwiertu
  • wykonanie poboru prób wody
  • wykonanie badań laboratoryjnych
  • wykonanie pompowania oczyszczającego
  • wykonania pompowania pomiarowego
  • wykonanie prac geodezyjnych
  • wykonanie nadzoru geologicznego
     Na podstawie przeprowadzonych prac opracowana zostanie dokumentacja hydrologiczno-geologiczna ustalająca zasoby oraz sposób eksploatacji wód podziemnych.

     Planowany termin zakończenia projektu to 30 listopada.2017 r., a koszt inwestycji to ok. 105 tys. zł. Przygotowanie działki przed rozpoczęciem prac - wycięcie krzewów, skoszenie chwastów wykonali Druhowie z OSP Szczytniki.

(fot. Anna Rokicińska)


Anna Rokicińska   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/mieszkancy/gospodarka/20170811odwierty/art.php