PODZIĘKOWANIE i OBYWATELSKI APEL

    Dzisiaj jest wtorek, 07 lutego 2023 r.   (38 dzień roku) ; imieniny: Ryszarda, Teodora, Wilhelminy    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   nasze zdrowie   | 
 bezpieczeństwo 
 |   gospodarka regionu   |   życie parafii   |   zza drzwi urzędów   |   wieści gminne   | 

serwis IKP / sprawy mieszkańców ZP / bezpieczeństwo / PODZIĘKOWANIE i OBYWATELSKI APEL
O G Ł O S Z E N I A
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
Kursy walut
NBP 2023-01-24
USD 4,3341 +0,23%
EUR 4,7073 -0,24%
CHF 4,7014 -0,22%
GBP 5,3443 -0,38%
Wspierane przez Money.pl


PODZIĘKOWANIE i OBYWATELSKI APEL

(fot. internet)

Skalbmierz, 13-08-2022

     Ochotnicze Straże Pożarne są stowarzyszeniami ochotników działającymi na rzecz bezpieczeństwa powszechnego i ochrony p.pożarowej. Ustawa o OSP z 17 grudnia 2021 r. z mocy prawa nałożyła na strażaków - ochotników zadanie ochrony ludności, które realizuje się w ramach działań ratowniczych.

     Obecna sytuacja zagrożeń militarnych w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę wymusza na organach władzy wszystkich szczebli, siłach reagowania w tym na strażach pożarnych konieczność przygotowania się do sprostania tym wyzwaniom poprzez aktualizację planów i procedur, doskonalenie poprzez szkolenia i ćwiczenia a także odpowiednie wyposażenie.

     Pomimo ogromnego wysiłku organizacyjnego i finansowego dotychczas włożonego w te przedsięwzięcia, który zapewnia profesjonalizm działania Ochotniczych Straży Pożarnych na poziomie ratowniczym i edukacji społeczeństwa na czas zagrożeń. Cały czas widoczne jest niedomaganie organizacyjne organów władzy publicznej w tym na szczeblach samorządowych w zakresie odpowiedniego wyposażenia i przygotowania straży pożarnych do reagowania na te zagrożenia - chociażby na potencjalne celowe zagrożenie uwolnienia substancji radioaktywnych z elektrowni jądrowej w Zaporożu, która jest obiektem w tej chwili zaminowanym przez wojska Putina.

     Przywilejem strażackich sił ratowniczych jest być dobrze kierowanym. Zaś przywilejem organów władzy jest brać odpowiedzialność na siebie. Kierowanie na czas zagrożeń jest ustawowo przypisane organom władzy. W świetle ustawy o zarządzaniu kryzysowym organy władzy kierują: monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i odbudową odbywa się to w kolejnych fazach zarządzania kryzysowego: zapobiegania, przygotowania, reagowania, odbudowy.

     Niestety zasady zarządzania nie są mocną stroną organów władzy publicznej. Wydaje się że odpowiedzialni za ten proces zarządzania dotychczas nie mogą się wydobyć z okresu dobrobytu w szczęśliwym uścisku NATO i Unii Europejskiej, a także prosperity jaka nastąpiła w Polsce.

     Najgorsze jest jednak to że przedstawiciele władz zamiast sprawnie i racjonalnie przeciwdziałać zagrożeniom potrafią zachować się jak władcy Bizancjum. W tle niniejszego tekstu PODZIĘKOWANIE za profesjonalizm działań straży pożarnej i APEL OBYWATELSKI do władzy w powiecie kazimierskim i w gminie Skalbmierz.Skalbmierz 12. 08.2022 r.   

Pan Jan NOWAK
STAROSTA POWIATU KAZIMIERSKIEGO
ul. Kościuszki 12, 28 - 500 Kazimierza Wielka
e-mail: starostwo@powiat.kazimierzaw.pl

Pan Marek JUSZCZYK
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKALBMIERZ
ul. Tadeusza Kościuszki 1, 28 - 530 Skalbmierz
e -mail: sekretariat@skalbmierz.eu

ks. Marian FOTYGA
KAPELAN STRAŻY POŻARNYCH
ul. Partyzantów 2, 28 - 530 Skalbmierz
e-mail: parafiaskalbmierz@onet.pl

st. kpt. mgr inż. Marcin OZIĘBŁO
KOMENDANT POWIATOWY PSP w KAZIMIERZY WIELKIEJ
ul. Kolejowa 12, 28 - 500 Kazimierza Wielka
e-mail: kazimierza@straż.kielce.pl

PODZIĘKOWANIE i OBYWATELSKI APEL

Serdecznie dziękujemy Panu Staroście, Panu Burmistrzowi, ks. Kapelanowi oraz Panu Komendantowi Powiatowemu PSP w Kazimierzy Wielkiej za profesjonalną organizację, przygotowanie i wysokie morale sił Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Powiatu Kazimierskiego, które działają na rzecz bezpieczeństwa i ochrony ludności.

Przebywamy z małżonką i z naszymi wnukami na urlopie w m. Skalbmierz na terenie Miasta i Gminy Skalbmierz wchodzącej administracyjnie w skład Powiatu Kazimierskiego.

W dniu 10 sierpnia 2022 r. ok. godz. 16.30 poprosiliśmy dyżurnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej o pomoc w zakresie interwencji do gniazda szerszeni i os, które odkryliśmy w naszym budynku gospodarczym, a które to owady coraz częściej pojawiały się w naszym ogrodzie i przy dzieciach podczas posiłków - szczególnie przy spożywaniu soków i napojów, a także w ogrodowym basenie.

Od oficera pełniącego dyżur w PSP w Kazimierzy Wielkiej otrzymaliśmy profesjonalne i szczegółowe objaśnienie co do sposobów zachowania się w sytuacji tego zagrożenia - nie występowało zagrożenie bezpośrednie. I zostaliśmy powiadomieni że interwencja miejscowej OSP Skalbmierz jest przewidywana na dzień 11. 08.2022 r. w godzinach popołudniowych bo wtenczas osy zlatują się do gniazda.

Jednocześnie Pan oficer dyżurny PSP poprosił aby w razie powstania nagłego zagrożenia natychmiast poinformować służbę dyżurną PSP w Kazimierzy Wielkiej. Zakupiliśmy także specjalny środek gaśniczy na te owady.

Zgodnie z określonym terminem odbyła się interwencja OSP Skalbmierz, która przebiegła profesjonalnie i bez zakłóceń. Podczas interwencji byliśmy w domu z zamkniętymi drzwiami i oknami.

Po wykonanych czynnościach ratowniczych nasze wnuki z ciekawością przyglądały się strażackiemu umundurowaniu i wyposażeniu oraz wyposażeniu pojazdu strażackiego w sprzęt ratowniczy. Podczas tych czynności Pani i Panowie oficerowie z OSP Skalbmierz zadość uczynili ciekawości naszych wnuków i szczegółowo omówili - z pokazem - przeznaczenie poszczególnego wyposażenia i sprzętu strażackiego oraz jego rolę w prowadzonych działaniach i akcjach ratowniczych i zapewnili nas że taki terenowy - na bieżąco przeprowadzony krótki pokaz - mogą wpisać w działanie w ramach akcji MSW i A "Bezpieczne Wakacje - 2022".

Zdjęcia wnuków i małej Misi przy pojeździe ratowniczo - gaśniczym przesłaliśmy natychmiast do syna i córki w Warszawie - rodziców naszych wnuków. Byli zachwyceni.

Jesteśmy przekonani z małżonką, że taki profesjonalizm ratowniczo - edukacyjny Pań i Panów oficerów z OSP Skalbmierz skierowany do dzieci i młodzieży jest niezwykle potrzebny naszej lokalnej społeczności, szczególnie w obecnej sytuacji zagrożeń w świetle bezpieczeństwa międzynarodowego. Poza oczywiście planowymi ćwiczeniami podmiotów ustawowo odpowiedzialnych za reagowanie na zagrożenia. Zdjęcia z ostatnich - lipcowych - praktycznych ćwiczeń straży pożarnej zorganizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Kazimierzy Wielkiej przy Katedrze w Skalbmierzu młodzież przekazywała sobie na smartfony z pochlebnymi komentarzami. Było to dla mnie osobiście okazją do włączenia się w młodzieżową dyskusję na temat bezpieczeństwa publicznego i przywołanie na tym tle zawołania, Żywią i Bronią, które nie straciło na aktualności od czasów Kościuszkowskiej Insurekcji i Racławic z 1794 r.

Chciałbym także podzielić się osobistym APELEM - jako jeden z mieszkańców, podatników i wyborca, w których głos organy władzy powinny się wsłuchiwać. Otóż zarówno w dniu 3 maja br. jak i w dniu dzisiejszym na pojazdach ratowniczo gaśniczych nie dostrzegłem wystarczającej ilości środków do ochrony przed skażeniami.

Panie i Panowie oficerowie z OSP Skalbmierz wyjaśnili mi że na stałe posiadają aparaty ochrony dróg oddechowych ale nie zostali dotychczas wyposażeni w środki ochrony skóry przed skażeniami.

Osobiście jestem przekonany że w świetle sytuacji zagrożeń w EJ w Zaporożu na Ukrainie jest uzasadnione wyposażenie jak największej liczby jednostek straży pożarnych w sprzęt, środki i materiały umożliwiające ochronę sił własnych oraz ludności na swoim rejonie odpowiedzialności przed skutkami tego rodzaju zagrożenia.

Zapytany o tą problematykę oficer dyżurny PSP w Kazimierzy Wielkiej w dniu 11.08.2022 r. udzielił mi informacji że procedury i właściwe plany straży pożarnych na terenie powiatu kazimierskiego przewidują wydawanie tabletek preparatów jodowych - czyli standard na poziomie krajowym - i są ustalone zespoły zadaniowe do realizacji takich zadań - także standard.

Ze swego wieloletniego doświadczenia zawodowego w strukturach organizacyjnych Wojska Polskiego i obecnie w Cywilnych Strukturach Samorządowych zarządzania kryzysowego jest mi wiadomo że siły w tym straże pożarne posiadają na swoim wyposażeniu przedmioty i środki umożliwiające podjęcie niezwłocznej realizacji takich zadań chociażby dystrybucji tabletek preparatów jodowych w kombinezonach p. chemicznych i są prowadzone szkolenia w tym zakresie także z OSP np. dekontaminacja osób i sprzętu po wystąpieniu skażenia i z zachowaniem wymagań bezpieczeństwa wynikających z ustawy prawo atomowe - czyli nikogo nie można zmusić do takich działań - nawet strażaka ratownika.

Zakupy sprzętu i środków nie przekraczają możliwości budżetowych samorządów, a posiadanie kilku litrów podchlorynów lub gotowych pakietów IPLS oraz IPP, pakietów ochrony radiacyjnej, płaszczy p. chemicznych będzie dodatkowym atutem działającym na rzecz ochrony ludności - które to zadanie jest ustawowo wymagane od OSP w świetle ustawy o osp z 17 grudnia 2021 r.

Zajrzałem także na strony internetowe samorządów: powiatowego w Kazimierzy Wielkiej i gminnego w Skalbmierzu - niestety nie dostrzegłem wypisów z planów zarządzania kryzysowego tych samorządów, a w szczególności: oceny sytuacji i charakterystyki zagrożeń, zadań dla organów władzy w świetle art. 17 i 19 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, procedur reagowania czy siatek bezpieczeństwa.

Ostatnie posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej jest pokazane z 2018 r.

Oczywiście organ władzy zawsze może zasłonić się różnymi trudnościami albo ochroną informacji niejawnych - tej podlegają plany operacyjne. Zarządzanie Kryzysowe jest jawne i funkcjonuje we wszystkich stanach gotowości obronnej państwa, we wszystkich stopniach gotowości alarmowej i stopniach CRP.

Bardzo proszę tylko nie robić z tego powodu przykrości pracownikom administracji zatrudnionym na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną ani Paniom i Panom Oficerom Straży Pożarnych. Te osoby wiedzą co mają zrobić nawet bez procedury i w tej chwili mają całą masę pracy w związku z sytuacją zagrożeń militarnych na Ukrainie.

Dotychczasowe plany podlegają aktualizacjom na podstawie oceny zagrożeń bo były przygotowane na humanitarny konflikt zbrojny, w którym nikt nie powinien niszczyć kościołów, zabytków, szpitali, marketów z żywnością dla ludności itp. Z tego miejsca wielki szacunek dla trafności ocen kazimierskiej PSP i przygotowanie ćwiczeń ratowniczych Katedry w Skalbmierzu. Poza tym na topie są umiejętności miękkie pracodawców.

Natomiast przywilejem służb mundurowych w tym straży jest być dobrze kierowanym i dowodzonym a przywilejem organów władzy jest brać odpowiedzialność na siebie. Mamy także to szczęście, że żyjemy w Unitarnym Państwie Prawnym i w świetle Polskiej Konstytucji nikt nikomu nie ma prawa zabronić przekazywania informacji.

Jeśli organy władzy wykonawczej się obruszą na moją informację i APEL to będzie przykro. Ale jeśli posiadają umiejętności miękkie w zarządzaniu swoimi strukturami i rzetelnie wykonują zadania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony p.pożarowej jako zadania własne w świetle ustaw samorządowych powiatu i gminy to powinny dołożyć starań w zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa swoich podwładnych i swoich mieszkańców, wyborców oraz podatników na wypadek różnych sklasyfikowanych zagrożeń.

Pozdrawiam z okazji zbliżającego się Dnia Wojska Polskiego wszystkie Panie i Panów Oficerów Wojska Polskiego, którzy przenieśli się i zawodowo pracują w cywilnych strukturach bezpieczeństwa. Sam także przyjmę życzenia z Tej okazji na mój mailowy adres zwrotny.


SE mjr / ppłk rez. Piotr Staniszewski   


PS.
Bardzo proszę tylko nikogo nie zwalniać z pracy. To by świadczyło o bizantyjskich nawykach organów władzy w Powiecie Kazimierskim.idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Zawsze jest dobry dzień, kiedy otwierasz szczęśliwe oczy.
(ks. Jan Twardowski)
luty  7  wtorek
[10.00-14.00]   (Proszowice)
zimowe ferie w proszowickim CKiW - zajęcia warsztatowe "Ferie z Centrum"
luty  8  środa
[10.00-14.00]   (Proszowice)
zimowe ferie w proszowickim CKiW - zajęcia warsztatowe "Ferie z Centrum"
luty  9  czwartek
[10.00-14.00]   (Proszowice)
zimowe ferie w proszowickim CKiW - zajęcia warsztatowe "Ferie z Centrum"
luty  10  piątek
[10.00-14.00]   (Proszowice)
zimowe ferie w proszowickim CKiW - zajęcia warsztatowe "Ferie z Centrum"
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego

Zdobądź 50 darmowych spinów za rejestrację zacząć grać w kasynie online. Doładowanie w dogodnej kwocie https://www.polish-casinos.com/casino-depozyt-10-zl/ w kasynie.

strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
szczegóły
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ