facebook
Gaśnica - obowiązkowe wyposażenie auta

    Dzisiaj jest środa, 12 grudnia 2018 r.   (346 dzień roku) ; imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary    
 |   serwis   |   wydarzenia   |   informacje   |   skarby Ziemi Proszowskiej   |   Redakcja   |   tv.24ikp.pl   |   działy autorskie   | 
 |   kultura-oświata   |   sport   |   społeczeństwo   |   mieszkańcy   |   natura   |   w szerszej perspektywie   |   foto - relacje   | 
 |   nasze zdrowie   | 
 bezpieczeństwo 
 |   gospodarka regionu   |   życie parafii   |   zza drzwi urzędów   |   wieści gminne   | 

serwis IKP / sprawy mieszkańców ZP / bezpieczeństwo / Gaśnica - obowiązkowe wyposażenie auta
O G Ł O S Z E N I A
patronaty IKP


Gaśnica - obowiązkowe wyposażenie auta

gaśnica 1kg, proszkowa BC (fot. Andrzej Powidzki)
opis na gaśnicy (fot. Andrzej Powidzki)
kontrolka na gaśnicy po przeprowadzonej legalizacji (fot. Andrzej Powidzki)

Proszowice, 22-11-2017

     Niezbędnym wyposażeniem każdego pojazdu samochodowego jest gaśnica przenośna, która powinna być umieszczona w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia, tak mówi § 11 ust.1, pkt.14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2015, poz. 305 z późn. zm.). Akt reguluje również kwestie posiadania gaśnicy w innych typach pojazdów.

Jaką gaśnicę kupić do samochodu?

     Kupując gaśnicę do wyposażenia samochodu, najlepiej jej szukać w specjalistycznych punktach, które zajmują się dystrybucją tego typu urządzeń. Adres takiego punktu można znaleźć w Internecie lub uzyskać w każdej jednostce straży pożarnej. Właściciele samochodów osobowych w Polsce są zobligowani do kupienia gaśnicy proszkowej BC lub ABC, która zawiera minimum 1kg środka gaśniczego. Najlepiej wybrać gaśnicę ABC, która oprócz płonących płynów (B) i gazów (C), może być użyta do gaszenia ciał stałych (A).

     Warto pamiętać, że gaśnica samochodowa służy do gaszenia pożaru w zarodku. W przypadku większego pożaru, w trosce o własne bezpieczeństwo i osób postronnych, należy zadzwonić po straż pożarną.

Czy gaśnica musi mieć ważą datę przydatności do użycia?

     Każda gaśnica, w tym tzw. samochodowa, ma swój okres gwarancji producenta oraz okres po którym musi być poddana przeglądowi technicznemu i czynności konserwacyjnej (tzw. legalizacji) i nie należy mylić tych dwóch pojęć.

Okres gwarancji to czas, przez który producent gwarantuje poprawne działanie gaśnicy tzw. samochodowej i wynosi on z reguły 5 lat od daty produkcji, pod warunkiem wykonywania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych w ustalonych terminach. Jest to gwarancja mechaniczna.

Okresowy przegląd techniczny i czynności konserwacyjne (tzw. legalizacja) ma zagwarantować, że środek gaśniczy i cała gaśnica, jako urządzenie jest sprawna technicznie i zdatna do użycia w ustalonym okresie. Używanie gaśnicy po upływie wskazanego terminu wiąże się z ryzykiem, że gaśnica nie zadziała. Stopień ryzyka będzie tym większy im dłuższy czas upłynął od terminu wskazanego jako termin przydatności.

     Wśród właścicieli samochodów, wiele kontrowersji wzbudza jednak konieczność dokonywania okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic w które wyposażone są ich auta. Pierwszą kwestią są przepisy w którym jest napisane jedynie, że gaśnica powinna być utrzymana w należytym stanie oraz działać sprawnie i skutecznie, a także, iż ma być umieszczona w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia. Jak widać nie ma mowy o ważności badań lub posiadaniu specjalnego dokumentu legalizującego.

     Czytając akty prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej należy stwierdzić, iż warunki jakim odpowiadać powinny gaśnice będące na wyposażeniu pojazdów nie zostały określone, podobnie jak zasady przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych. Wprawdzie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w § 3 ust. 2 i 3 zawiera zapis: ust. 2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne, zwane dalej "gaśnicami", powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez producentów. ust.3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Gaśnica tzw. samochodowa jest małą, specyficzną gaśnicą, chociaż spełnia normy techniczne i gaśnicze grupy gaśnic, które służą do ochrony przeciwpożarowej budynków, budowli i terenu, ale nie należy stosować w stosunku do nich dosłownie zapisu § 3 ust. 3 z rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 roku, a kierować się ustaleniami producenta w sprawie pierwszego przeglądu technicznego
- powiedział w rozmowie telefonicznej ze mną pan Andrzej Rokowski - kierownik działu reklamacji, serwisu, szkolenia i autoryzacji KZWM OGNIOCHRON S.A. z Andrychowa.

     Ponadto powiedział, jak należy rozumieć i stosować w praktyce zapis na gaśnicy "Pierwszy przegląd wykonać dwa lata od daty produkcji". Dowiedziałem się, że czas zawsze należy liczyć od grudnia roku w którym została wyprodukowana gaśnica. Rok produkcji podany jest w opisie na gaśnicy. Np. opis na gaśnicy mówi: rok produkcji 2017, pierwszy przegląd wykonać dwa lata od daty produkcji, a więc przegląd należy wykonać w grudniu 2019 roku - mówi Andrzej Rokowski.

W związku z tym, że gaśnice tzw. samochodowe nie stanowią jakiejś odrębnej rodzajowo grupy gaśnic, do których miałyby zastosowanie odrębne Polskie Normy i zasady postępowania. Należy zatem przyjąć, że do gaśnic samochodowych stanowiących wyposażenie pojazdów, należy stosować na ogólnych zasadach przepisy dotyczące przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu gaśniczego zawarte w rozporządzeniu MSWiA z 7 czerwca 2010 r. - dodaje.

Należy więc przyjąć, że obowiązkowym przeglądom technicznym i czynnościom konserwacji podlegają także gaśnice stanowiące wyposażenie pojazdów samochodowych i należy stosować się do zaleceń producenta w zakresie przeglądu technicznego i serwisowania, które znajdziemy w opisie na gaśnicy.

     Chociaż przepisy pożarowe nie zobowiązują właścicieli samochodów do okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic będących obowiązkowym wyposażeniem samochodu, to właściciel samochodu powinien kierować się zdrowym rozsądkiem i "legalizować" gaśnicę, żeby gaśnica nie była tylko obowiązkowym rekwizytem w samochodzie. Legalizacja gaśnicy, czyli przeprowadzenie przeglądu technicznego przez specjalistę i dopuszczenie jej do użytku nie jest droga, kosztuje 5 -10 złotych. Na sprawną gaśnicę konserwator nakleja kontrolkę z danymi osoby (firmy) przeprowadzającej kontrolę, datą przeprowadzonej kontroli: miesiąc i rok oraz datą następnej kontroli: miesiąc i rok.

Warto to zrobić, aby mieć pewność, że w razie pożaru będziemy w stanie ugasić ogień w zarodku.

Co grozi za jazdę autem bez gaśnicy?

     W ocenie Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji gaśnica stanowiąca wyposażenie pojazdu samochodowego (z wyłączeniem pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych) nie podlega przepisom rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów jako sprzęt gaśniczy. Dlatego też, podczas kontroli drogowej policjanci powinni sprawdzać tylko realizację obowiązku posiadania gaśnicy w pojeździe. Natomiast ujawniony przekroczony termin jej ważności nie powinien jednak skutkować sankcjami w postaci zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub nałożenia mandatu karnego.

     Więcej informacji na powyższy temat można przeczytać na stronie Informacyjnego Serwisu Policyjnego KGP: http://isp.policja.pl/isp/aktualnosci/2335,dok.html.

     Natomiast brak gaśnicy w samochodzie, jako obowiązkowego wyposażenia lub jej nienależyty stan skutkuje wypełnieniem ustawowych znamion wykroczenia z art. 96 §1 pkt. 5 k.w. (dot. wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji).

     Ponadto, warto pamiętać, że gaśnica jest uwzględniona w wykazie czynności kontrolnych i kryteriach oceny stanu technicznego pojazdu podczas przeprowadzania okresowego badania technicznego, o czym mówi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 września 2009 roku, w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. Nr 155 poz. 1232). Zgodnie z zapisem zawartym w załączniku nr 1, kontrola gaśnicy samochodowej przyjmuje formę oględzin i jedynie jej brak uważa się za niezgodny z warunkami technicznymi (jeżeli jest wymagana).

     Istnieje jeszcze jeden ważny powód, dla którego warto mieć w samochodzie sprawną gaśnicę z ważnym terminem przeglądu technicznego. W razie kolizji drogowej, w której doszło do pożaru, brak sprawnej gaśnicy może być wtedy uznany przez ubezpieczyciela za przesłankę do odmowy pokrycia kosztów naprawy.

***

UGiM Proszowice, szkolenie ppoż. (fot. Andrzej Powidzki)

     Myśl napisania tego artykułu zrodziła się w trakcie szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które było zorganizowane dla pracowników UGiM Proszowice i kierowników jednostek organizacyjnych podległych burmistrzowi Proszowic, na którym byłem obecny. Szkolenie odbyło się 26 października 2017 roku w sali konferencyjnej w UGiM Proszowice. Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia zapobiegania powstawaniu pożarów m.in. na stanowiskach pracy oraz gospodarstwach domowych i ich gaszeniu podręcznym sprzętem gaśniczym. Omawiane były m.in. zagrożenia jakie niosą wadliwe instalacje elektryczne i gazowe, w tym butle z gazem propan-butan oraz inne zagadnienia związane z ochroną przeciwpożarową. Uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z przeznaczeniem, budową i obsługą gaśnic oraz praktycznie posługiwali się gaśnicą śniegową.

UGiM Proszowice, szkolenie ppoż. (fot. Andrzej Powidzki)

Poniżej fotorelacja ze szkolenia przeciwpożarowego w UGiM Proszowice:

Andrzej Powidzki   

fot. Andrzej Powidzki
zdjęcia 26-10-2017   publikacja: 22-11-2017idź do góry powrót


 warto pomyśleć?  
Raj nie jest z tego świata, ale są na nim jego fragmenty.
(Anonim)
grudzień  12  środa
grudzień  13  czwartek
grudzień  14  piątek
grudzień  15  sobota
DŁUGOTERMINOWE:


PRZYJACIELE  Internetowego Kuriera Proszowskiego
strona redakcyjna
regulamin serwisu
zespół IKP
dziennikarstwo obywatelskie
legitymacje prasowe
wiadomości redakcyjne
logotypy
patronat medialny
archiwum
reklama w IKP
hierarchia
parametry
miejsce prezentacji
ceny
przyjaciele
copyright © 2016-... Internetowy Kurier Proszowski; 2001-2016 Internetowy Kurier Proszowicki
Nr rejestru prasowego 47/01; Sąd Okręgowy w Krakowie 28 maja 2001
Nr rejestru prasowego 253/16; Sąd Okręgowy w Krakowie 22 listopada 2016

KONTAKT Z REDAKCJĄ
KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ         KONTAKT Z REDAKCJĄ