"Mobilni technicy na europejskim rynku pracy"

(fot. ZS Piotrkowice Małe)

Piotrkowice Małe, 7-10-2019

     Mobilni technicy na europejskim rynku pracy to kolejny projekt mobilnościowy realizowany przez Zespół Szkół im. E. Godlewskiego w Piotrkowicach Małych przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+.

     35 uczniów szkoły kształcących się w kierunku technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik mechanizacji rolnictwa odbędzie zagraniczny staż we Włoszech w terminie 28.10.2019 - 22.11.2019. Organizacją pobytu zajmie się firma IFOM z siedzibą Bolonii. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych uczniów. Wśród celów szczegółowych projektu można wyróżnić:
  • nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym środowisku pracy,
  • wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym, szczególnie branżowym,
  • poszerzenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej uzyskanej w szkole,
  • uzyskanie dokumentu Europass Mobilność,
  • podniesienie świadomości kulturowej,
  • przygotowanie i wdrożenie programów edukacyjnych, które pozwolą na podniesienie jakości lokalnych kadr,
  • zwiększenie szans bezrobotnych i osób kończących szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy.
     Praktyka zawodowa młodzieży we włoskich przedsiębiorstwach pozwoli na nabycie wielu nowych umiejętności zawodowych, lepsze przygotowanie do pracy wymagającej wysokich kwalifikacji na obecnym rynku pracy, utrwalenie umiejętności językowych z języka angielskiego, języka zawodowego, branżowego. Młodzież udoskonali umiejętność współpracy w zespole międzynarodowym. Wnioskodawca nabędzie nowe doświadczenia, które zostaną przeniesione do kraju i wykorzystane w programie organizowanych praktyk zawodowych.

(fot. ZS Piotrkowice Małe)

     Młodzież dzięki udziałowi w projekcie będzie miała możliwość podniesienia znajomości kultury włoskiej i wartości europejskich. Poza kompetencjami zawodowymi uczestnicy nabędą też lub podniosą kompetencje osobiste, społeczne oraz językowe. Projekt przyniesie korzyści także szkole, której pracownicy zwiększą swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektem oraz umiejętności współpracy międzynarodowej.

     Uczniowie zakwalifikowani do projektu uczestniczyć będą we wsparciu językowo-kulturowo-pedagogicznym organizowanym w szkole. Poprzez zajęcia z języka angielskiego poznają bliżej słownictwo branżowe i elementy gramatyki umożliwiające komunikację w środowisku obcojęzycznym. Zajęcia z pedagogiem obejmować będą trening aktywności, kompetencji społecznych, integracyjnych oraz planowanie kariery zawodowej. Podjęta będzie tematyka komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych, w rozłące z najbliższymi, radzenia sobie w środowisku międzynarodowym. Zajęcia kulturowe pozwolą na poznanie historii, kultury i obyczajów włoskich, zagadnień związanych z religią, przynależnością rasową, zwyczajami panującymi we Włoszech oraz odmiennością kulturową Polski i Włoch.

     Z uczniami wyjeżdżającymi na staż zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz zaświadczenia krajowe wystawione przez organizację partnerską i szkołę.

     Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, kieszonkowe, odzież robocza, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny we Włoszech zostaną pokryte z budżetu projektu.

Konrad Szreniawski   

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/serwis/ko/oswiata/20191007zspio_mobilni/art.php