Redakcja IKP (24ikp.pl) - dziennikarstwo

     Podstawą naszej działalności jest dziennikarstwo obywatelskie (społeczne) oparte na kilku zasadach, które wymieniłem poniżej:

Regulamin dziennikarstwa obywatelskiego obowiązujący
w Internetowym Kurierze Proszowickim

 1. Dziennikarzem obywatelskim może być każda osoba niezależnie od wieku. Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Podpisane zaświadczenie zezwalające osobie niepełnoletniej na czynny udział w tworzeniu gazety powinno zostać dostarczone do Redakcji ul. Jagiełły 21; 32-100 Proszowice (druk upoważnienia do pobrania).
 2. Osoba współpracująca z Redakcją IKP zobowiązana jest do zachowania zgodnego z etyką dziennikarską i zasadami współżycia społecznego.
 3. Dziennikarz powinien zapoznać się z dokumentami, które umieszczone są w zakładkach powyżej, a zasady w nich opisane powinien stosować w praktyce. Dokumenty te, to np.: kodeks etyki dziennikarskiej, prawo prasowe, prawo autorskie, ustawa o dostępie do informacji publicznej i inne.
 4. Dziennikarz społeczny przekazując materiał do Redakcji nie pobiera za niego wynagrodzenia.
 5. Za treści zawarte w materiale odpowiedzialność ponosi Dziennikarz.
 6. Przekazanie materiału jest równoznaczne z oświadczeniem, że Dziennikarz jest ich właścicielem i ma On do niego prawa autorskie. Jeżeli jest inaczej zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Redakcję IKP.
 7. O sposobie wykorzystania nadesłanego materiału decyduje Redaktor Naczelny (RN) IKP.
 8. Redaktor Naczelny lub osoba przez niego wyznaczona może przeredagować nadesłany materiał.
 9. Dziennikarze zgadzają się na rozpowszechnianie i publikowanie oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia nazwiska, adresu mailowego i zdjęcia. Informacje te mogą pojawiać się pod materiałami autora oraz na stronach redakcyjnych.
 10. Redaktor Naczelny serwisu może uprzywilejować niektórych Dziennikarzy poprzez przyznanie im nagród pieniężnych i rzeczowych, a także swobody redagowania przez nich artykułów w serwisie. Może także przyznać legitymację prasową dla najbardziej aktywnych dziennikarzy obywatelskich. Koszty związane z wykonaniem legitymacji pokrywa dziennikarz, chyba, że RN postanowi inaczej.
 11. Bez podania przyczyny RN może uprawnienia wymienione w punkcie 10 cofnąć.
 12. Wszystkie artykuły publikowane są pod imieniem i nazwiskiem autora (może być użyte także zdjęcie). W wyjątkowych sytuacjach redakcja może zgodzić się na publikowanie pod pseudonimem (Nickiem). W takim przypadku strona zainteresowana musi przesłać do wiadomości Redakcji wymienione w punkcie 9 dane.
 13. Redaktor Naczelny zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu.

ZAPRASZAMY!!! do współpracy.

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/redakcja/dziennikarstwo/my.php