"Chwyć byka za rogi" konkurs ortograficzno - plastyczny

(fot. SP w Żębocinie)

Proszowice, 12-03-2019

     Szkoła Podstawowa im. Armii "Kraków" w Żębocinie serdecznie zaprasza do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Ortograficzno-Plastycznym w roku szkolnym 2018/2019 "Chwyć byka za rogi".

Konkurs honorowym patronatem objęli: burmistrz Gminy i Miasta Proszowic - Grzegorz Cichy, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Proszowicach - Katarzyna Wawrzeń. Patronat medialny - Internetowy Kurier Proszowski.

Regulamin konkursu:

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Prace należy nadsyłać do 31 maja 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres; Szkoła Podstawowa im. Armii "Kraków" w Żębocinie, Żębocin 65, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie lub składać osobiście w sekretariacie szkoły. Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną opublikowane na stronie szkoły 7 czerwca 2019r. zs-zebocin.d2.pl.
 3. Uczestnik może nadesłać więcej niż jedną pracę.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu pocztowego.
 5. Materiały przesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi i są przesyłane na koszt własny uczestnika.
 6. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi nigdzie wcześniej niepublikowanymi i niebiorącymi udziału w innych konkursach (wyjątek konkurs wewnętrzny w danej szkole).
 7. Biorąc udział w konkursie uczestnicy akceptują jego zasady zawarte w regulaminie.
 8. Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie, bez oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna - nie będą brane pod uwagę.
 9. Każda praca powinna posiadać metryczkę:
  • Imię i nazwisko dziecka,
  • Klasa/wiek,
  • Adres szkoły,
  • Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna,
  • Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego.

Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs będzie przeprowadzony w 2 grupach wiekowych:
  I grupa klasy I - III
  II grupa klasy IV -VI

Formuła i zadania konkursu:

 1. Grupa pierwsza klasy I-III. Zakładka ortograficzna do książki.
  Technika dowolna.
 2. Grupa druga klasy IV-VI. Plakat ortograficzny promujący dowolne zasady ortograficzne lub namawiające do nauki ortografii.
  Technika dowolna format: A4 lub A3.

Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę:

 1. Samodzielność wykonania pracy
 2. Oryginalność i pomysłowość
 3. Staranność

Cele konkursu:

 1. Motywowanie uczniów do podejmowania wysiłku związanego z opanowaniem zasad ortograficznych.
 2. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
 3. Kształtowanie czujności ortograficznej.
 4. Integrowanie środowiska nauczycielskiego wokół działań na rzecz edukacji.

Nagrody:

 1. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.
 2. Dla każdego uczestnika i nauczyciela przewidziany jest dyplom w wersji elektronicznej.
Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: Ewa Szczygieł, Barbara Madej. Kontakt tel.: 12 386 45 42.

Plik do pobrania - karta zgłoszenia i oswiadczenie rodziców / opiekunów (kliknij grafikę poniżej):red.   

Źródło: SP w Żębocinie

Artykuł pochodzi ze strony: Internetowego Kuriera Proszowskiego
Zapraszamy: http://www.24ikp.pl/info/konkursy/20190312zarogi/art.php